Alacağın Devri Sözleşmesi Örneği doldur

Nasıl işliyor?

1. Bu örneği seçin

Başlamak için, "Örneği doldur" butonunu tıklayın

1 / Bu örneği seçin

2. Belgeyi doldurun

Birkaç soruya cevap verin ve belgeniz otomatik olarak düzenlensin.

2 / Belgeyi doldurun

3. Kaydet - Yazdır

Belgeniz hazır! Word ve PDF formatlarında size gönderilecek. İstediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

3 / Kaydet - Yazdır

Alacağın Devri Sözleşmesi

Son güncelleme Son güncelleme 31.03.2024
Formatlar FormatlarWord ve PDF
Sayfa sayısı Sayfa sayısı9 ila 13 sayfa
Örneği doldur

Son güncellemeSon güncelleme: 31.03.2024

FormatlarMevcut formatlar: Word ve PDF

Sayfa sayısıBoyut: 9 ila 13 sayfa

Örneği doldur

Alacağın Devri Sözleşmesi, bir alacaklının (devir edenin) sahip olduğu alacağı bir başkasına (devir alana) devretmesine yarayan bir sözleşmedir. Böylece söz konusu alacağı ödemesi gereken borçlu, devir edilen alacağı devir edene değil, devir alana öder.

Alacak ile kastedilen borçlu tarafından alacaklıya ödenmesi gereken parasal değer veya yerine getirilmesi gereken şeydir. Örneğin para borcu söz konusu ise, borçlunun bu parayı alacaklıya ödemesi gerekir. Bu belge ile, alacaklı olan devir eden, borçludan olan alacağını bir başka kimseye yani devir alana devretmektedir.

Bir örnek ile açıklayacak olursak; alacaklı Ahmet Bey'in, borçlu Mehmet Bey'den 20.000-TL alacağı olsun. Ahmet Bey, kendisinin Ümit Hanım'a 130.000-TL borcu bulunması sebebiyle, Mehmet Bey'den olan 20.000-TL alacağını Ümit Hanım'a devretmek istesin. İşte bu durumda, devir eden Ahmet Bey ile devir alan Ümit Hanım arasında, devir eden Ahmet Bey'in, borçlu Mehmet Bey'den 20.000-TL alacağının devir alan Ümit Hanım'a devri için yazılı şekilde alacağın devri sözleşmesi yapılması gerekir. Sonrasında (kendisine bu devir konusunda bilgi verilen) borçlu Mehmet Bey, 20.000-TL tutarındaki borcunu devir alan Ümit Hanım'a ödeyecektir. Bu durumda artık borçlu Mehmet Bey'in borcu sona ermiş olacak; devir eden Ahmet Bey de devir alan Ümit Hanım'a olan borcunun bir kısmını bu alacağın devri suretiyle ödediğinden, geriye 110.000-TL borcu kalacaktır.

Alacağın devri sözleşmesi, devir alan ile devir eden arasında akdedilir, borçlunun bu sözleşmeyi imzalamasına gerek bulunmamaktadır. Borçlunun, bu sözleşmeye onay, rıza veya muvafakat vermesi de gerekmez. Yalnızca sözleşme akdedildikten sonra, borçluya söz konusu alacağı artık devir alana ödemesi için bilgi verilmesi yeterlidir.

Uygulamada özellikle bazı durumlarda alacağın devri sözleşmesi yapıldığı görülmektedir. Örneğin, devir eden devir alana olan 130.000-TL borcunun bir kısmını, borçludan olan 20.000-TL alacağını devir alana devretmek suretiyle ödeme yöntemini seçebilir. Yine bir başka örnekte, devir eden şirketin kredi borçlarını kapatmak için devir alan bankaya başka şirketlerden veya kamu kurumlarından olan alacaklarını devretmesi söz konusu olabilir.

Bu sözleşmenin yazılı şekilde yapılması gerekmektedir. Bu sebeple, devir eden ve devir alanın hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesi uyuşmazlıkların önlenmesi açısından önem arz etmektedir.


Bu Belge Nasıl Kullanılır?

Bu belgede,

  • Devir edenin adı soyadı/ ticari unvanı, adresi, telefon numarası ve e-mail adresi,
  • Devir alanın adı soyadı/ ticari unvanı, adresi, telefon numarası ve e-mail adresi,
  • Borçlunun adı soyadı/ ticari unvanı, adresi, telefon numarası ve e-mail adresi,
  • Alacağın para birimi cinsi ve miktarı,
  • Belirtilecek ise alacağın hangi sebeple devredildiği,
  • Olası uyuşmazlıklarda hangi mahkemenin uyuşmazlığı çözmede yetkili olacağı,
  • Sözleşmenin imzalanacağı tarih

gibi bilgiler yer almaktadır.

Belge doldurulduktan sonra iki nüsha çıktı alınarak, devir eden ve devir alan tarafından imzalanır. Her bir nüsha bir tarafça saklanır.

Belge imzalandıktan sonra, alacağın devredildiği ve artık söz konusu borcun devir alana ödenmesi hususunda borçluya bilgi verilmesi uygun olacaktır. Aksi takdirde borçlu, borcunu (söz konusu alacağı devralmış olan devir alan yerine) devir edene ödeyerek borcundan kurtulabilir.


Yasal Dayanak

Alacağın devri, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 183 ve devamı maddelerinde düzenlenmektedir.


Örnek nasıl değiştirilir?

Bir form dolduruyorsunuz. Siz formdaki soruları yanıtladıkça, belge gözlerinizin önünde düzenleniyor.

Her şey tamamlandığında, belge size Word ve PDF formatlarında gönderilir. Belgeyi değiştirebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Örneği doldur