En başa dön
Hisse Rehin Sözleşmesi Örneği doldur

Hisse Rehin Sözleşmesi

Son güncelleme
Son güncelleme 16.03.2023
Formatlar
Formatlar Word ve PDF
Sayfa sayısı
Sayfa sayısı 6 ila 9 sayfa
Örneği doldur

Örnek hakkında bilgi

Son güncellemeSon güncelleme: 16.03.2023

FormatlarMevcut formatlar: Word ve PDF

Sayfa sayısıBoyut: 6 ila 9 sayfa

Örneği doldur

Nasıl işliyor?

1. Bu örneği seçin

Başlamak için, "Örneği doldur" butonunu tıklayın

1 / Bu örneği seçin

2. Belgeyi doldurun

Birkaç soruya cevap verin ve belgeniz otomatik olarak düzenlensin.

2 / Belgeyi doldurun

3. Kaydet - Yazdır

Belgeniz hazır! Word ve PDF formatlarında size gönderilecek. İstediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

3 / Kaydet - Yazdır

Hisse Rehin Sözleşmesi

Hisse Rehin Sözleşmesi, bir şirketin hisselerine sahip olan hissedarın, söz konusu hisseler üzerinde rehin alan lehine rehin kurmasına ve bu hususta tarafların arasındaki ilişkilere ilişkin bir sözleşmedir.

Hissedar ile kastedilen, bir şirketin belirli bir sermayesine tekabül eden paylarına (hisselerine) sahip olan kimsedir. Rehin ile kastedilen bir alacağa teminat/ garanti olarak, borcun ödenmemesi veya yerine getirilmemesi durumunda, alacaklının satarak borcunu tahsil edebilmesi için alacaklıya verilen şeydir. Rehin sözleşmesi de alacaklıya yapılacak ödemeyi belirli bir şey üzerinde teminat altına almayı sağlayan sözleşmedir. İşbu hisse rehin sözleşmesi de hissedarın (rehin verenin) rehin alana bir şirketteki hisselerini rehin olarak vermesi için kullanılmaktadır.

Hisse rehninin tam olarak ne olduğunu anlatmak adına şu misal/ örnek kullanılabilir: Ahmet Bey, Merve Hanıma aralarındaki bir mal alım-satım sözleşmesinden dolayı 200.000 Türk Lirası borçlanmış, ancak borcunu henüz ödememiş olsun. Merve Hanım borcun ödenmesini garanti altına almak için Ahmet Bey'den kendisine rehin vermesini istesin. Bunun üzerine Ahmet Bey de ABCXYZ Sanayi A.Ş.'de sahip olduğu beheri 1 TL olan toplamda 200.000 adet hissesi üzerinde, Merve Hanım lehine hisse rehni kurmak istesin. İşte işbu Hisse Rehin Sözleşmesi, böyle bir hisse rehnini kurmak amacıyla akdedilebilir. Bu anlamda örneğin taraflar arasında akdedilen bir Satış Sözleşmesi veya bir Hizmet Sözleşmesi çerçevesinde doğan borcu teminat altına almak üzere Hisse Rehin Sözleşmesi akdedilebilir.

Hisse rehni ticari hayatta sıklıkla kullanılmaktadır. Bu anlamda yazılı bir hisse rehin sözleşmesi yapılması, taraflar arasında daha sonra bir uyuşmazlık çıkmasını önlemek açısından önemlidir.


Bu Belge Nasıl Kullanılır?

Bu Hisse Rehin Sözleşmesi, tarafların tüm yükümlülüklerini belirleyen, hisse rehnine ilişkin bir sözleşme hazırlanmasına yardımcı olur.

Bu Hisse Rehin Sözleşmesi'nde

  • tarafların iletişim bilgileri,
  • hisseleri rehne konu olan şirkete ilişkin bilgiler ve şirketin türü,
  • rehne konu hisselere ilişkin bilgiler (hisse adedi, beher hisse değeri (1 adet hissenin nominal değeri)),

gibi bilgiler yer almaktadır. Bu Hisse Rehin Sözleşmesi doldurulduktan sonra iki nüsha olarak çıktısı alınmalı ve imzalandıktan sonra nüshalardan biri Rehin Alan diğeri ise Rehin Veren (Hissedar) tarafından saklanmalıdır.


Yasal Dayanak

Anonim Şirket, komandit, kolektif ve kooperatif şirketleri hisselerinin rehnine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'nda özel bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu nedenle rehne ilişkin genel kuralları düzenleyen Türk Medeni Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanmaktadır. Bu tip şirketler bakımından sözleşmenin imzalanmasının akabinde hisseler basılı ise söz konusu hisselerin rehin alana teslimi uygun olacaktır.

Limited şirket payı üzerinde rehin kurulması, Türk Medeni Kanun'daki genel hükümlerin yanında ve özel olarak Türk Ticaret Kanunu 600. maddesinde düzenlenmiştir. Limited şirket hisse rehninin yazılı bir hisse rehin sözleşmesi ile yapılması zorunludur, ayrıca pay defterine işlenmesi gerekir. Limited şirketler bakımından hisse rehni sözleşmesinin noter tarafından tasdik edilmesi gerekmektedir. Hisse rehni kurulabilmesi için,

  • Rehin Alan ve Rehin Veren (Hissedar)'ın bu konuda aralarında yazılı hisse rehni sözleşmesi bulunması,
  • Hisse üzerinde devir ve/veya rehin yasağının bulunmaması,
  • Limited şirketler bakımından şirket esas (ana) sözleşmesinde istenmekteyse genel kurul (ortaklar kurulu) onayının alınmış olması,
  • Hisseler basılmış ise söz konusu hisselerin rehin alana teslimi,
  • Limited şirketler bakımından hisse rehninin şirket pay defterine kaydedilmesi

gerekmektedir.

Hisse rehni bakımından herhangi bir süre sınırı bulunmamaktadır. Bununla beraber, hisse rehin sözleşmesinden kaynaklanan alacaklar bakımından 10 yıllık zamanaşımı süresi bulunmaktadır.


Örnek nasıl değiştirilir?

Bir form dolduruyorsunuz. Siz formdaki soruları yanıtladıkça, belge gözlerinizin önünde düzenleniyor.

Her şey tamamlandığında, belge size Word ve PDF formatlarında gönderilir. Belgeyi değiştirebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Örneği doldur