Anonim Şirket Pay Devir Sözleşmesi Örneği doldur

Nasıl işliyor?

1. Bu örneği seçin

Başlamak için, "Örneği doldur" butonunu tıklayın

1 / Bu örneği seçin

2. Belgeyi doldurun

Birkaç soruya cevap verin ve belgeniz otomatik olarak düzenlensin.

2 / Belgeyi doldurun

3. Kaydet - Yazdır

Belgeniz hazır! Word ve PDF formatlarında size gönderilecek. İstediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

3 / Kaydet - Yazdır

Anonim Şirket Pay Devir Sözleşmesi

Son güncelleme Son güncelleme 08.04.2024
Formatlar FormatlarWord ve PDF
Sayfa sayısı Sayfa sayısı16 ila 24 sayfa
5 - 1 oy
Örneği doldur

Son güncellemeSon güncelleme: 08.04.2024

FormatlarMevcut formatlar: Word ve PDF

Sayfa sayısıBoyut: 16 ila 24 sayfa

Puan: 5 - 1 oy

Örneği doldur

İşbu Anonim Şirket Pay Devir Sözleşmesi, anonim şirket paylarının devri için kullanılır. Anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş, ortakların yalnızca şirkete karşı taahhüt ettikleri sermaye miktarıyla sınırlı olarak sorumlu oldukları ve ticari unvanında "anonim şirket" ibaresinin yer aldığı şirket tipidir. Pay (hisse) ise şirketin sermayesinin belirli bir bölümünü ifade eder. Paya (hisseye) sahip olan kişiye ise paydaş (hissedar) adı verilmektedir.

Anonim şirket paydaşlarından (ortaklarından) birinin kendisine ait paylarını (hisselerini) şirket ortaklarından birine veya dışardan birine devretmesine anonim şirket pay devri denir. Anonim şirket pay devri için akdedilen sözleşmeye uygulamada anonim şirket pay devir sözleşmesi denilmektedir. Bu sözleşme ile şirket payı şirketin diğer bir ortağına veya dışardan üçüncü bir kişiye devredilebilir. İşbu anonim şirket pay devir sözleşmesi bu amaçla kullanılmaktadır.

Anonim şirketlerde pay devrinde serbestlik esastır. Bir başka deyişle, anonim şirket pay devrinin yazılı yapılması zorunlu değildir. Temelde anonim şirketlerde pay devri, devrin pay defterine işlenmesiyle birlikte geçerlilik kazanır. Öte yandan, tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenebilmesi ve pay devrinin yazılı bir sözleşme ile gerçekleştirilmesi taraflar bakımından, herhangi bir uyuşmazlığa sebebiyet vermemek adına önemlidir.

Eğer bir anonim şirket yerine, limited şirketin paylarının devredilmesi isteniyorsa, bu belge yerine Limited Şirket Pay Devir Sözleşmesi adresinde yer alan belge kullanılmalıdır. Limited şirket ve anonim şirket pay devrinin süreci farklı işlediğinden, ayrıca limited şirket pay devri ciddi formalitelere bağlandığından; bu belge kullanılmamalıdır.


Bu Belge Nasıl Kullanılır?

Bu Anonim Şirket Pay Devir Sözleşmesi içerisinde

  • Alıcı'nın ve Satıcı'nın ismi veya ticaret unvanı, adresi, e-mail ve telefon bilgileri;
  • Payları devre konu olan anonim şirketin ticaret unvanı, adresi,
  • Payları devre konu olan anonim şirketin toplam pay adedi ve şirketin toplam sermayesi,
  • Satılacak payların adedi,
  • Alıcı tarafından ödenecek satım bedeli,
  • Pay devri için talep edilen ön koşullar,
  • Pay devrinin gerçekleştirileceği gün,
  • Pay devrine ilişkin masraf ve vergilerin hangi tarafça ödeneceği

gibi bilgiler sorulmaktadır.

Bu belge 2 (iki) nüsha halinde yazdırılarak, alıcı ve satıcı tarafça imzalanır. Birer nüsha her bir Tarafça saklanır.

Esas olan anonim şirketlerin hisse devirlerinin şekle, tescil ve ilana tabi olmadığıdır. Yani ticaret siciline başvuruda bulunulması gerekmez. Dolayısı ile hisse devirlerinin şekle, tescil ve ilana tabi olmaması genel kuralı bir istisna dışında korunmaktadır.

Bu istisna şudur; anonim şirketlerde hissedarın tek kişiye düşmesi halinde tescil ve ilan zorunluluğu bulunmaktadır. Tek kişiye düşme ile kastedilen, ilgili anonim şirketin tüm paylarının sadece tek bir kişiye ait olmasıdır. Bu kişi bir birey olabileceği gibi bir şirket de olabilmektedir. Bu durumda ise Tek Ortağa Düşme Bildirimi ve Tek Ortak Olunduğuna İlişkin Şirkete Gönderilen Bildirim belgelerinden yararlanabilirsiniz.


Devrin Pay Defterine İşlenmesi

Anonim şirket pay devrinin, pay defterine işlenebilmesi için yönetim kurulu tarafından karar alınması gerekmektedir.

Anonim şirketin zorunlu organlarından biri yönetim kuruludur. Yönetim kurulu ile kastedilen, şirketin yönetim ve idaresinden sorumlu olan, zorunlu şirket organıdır. Yönetim kurulu tek kişiden oluşabileceği gibi, birden fazla kişiden de oluşabilir.

Bu çerçevede Taraflarca akabinde anonim şirket yönetim kuruluna haber verilmesi gerekir. Haber verilmesine ilişkin bir şekil şartı bulunmamaktadır; dolayısıyla yazılı yapılması zorunlu değildir.


Yasal Dayanak

Anonim şirket pay devri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu madde 489 ve devamında yer alır.

Damga vergisine tabi kağıtlar, 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'na ekli (1) sayılı tabloda sayılmıştır. Kanuna ekli (2) sayılı tablonun "IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün (16) numaralı fıkrasında, anonim ve limited şirketlerin kuruluşlarına, pay devirlerine, sermaye artırımlarına ve süre uzatımlarına ilişkin olarak düzenlenen kağıtların damga vergisinden istisna olduğu hükme bağlanmıştır. Anonim ve limited şirketlerin paylarının devrine ilişkin olarak pay devir sözleşmeleri, damga vergisine tabi tutulmaz.


Örnek nasıl değiştirilir?

Bir form dolduruyorsunuz. Siz formdaki soruları yanıtladıkça, belge gözlerinizin önünde düzenleniyor.

Her şey tamamlandığında, belge size Word ve PDF formatlarında gönderilir. Belgeyi değiştirebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Örneği doldur