İş Sözleşmesinin Haksız Feshi Halinde Tazminat Talebi Dava Dilekçesi Örneği doldur

Nasıl işliyor?

1. Bu örneği seçin

Başlamak için, "Örneği doldur" butonunu tıklayın

1 / Bu örneği seçin

2. Belgeyi doldurun

Birkaç soruya cevap verin ve belgeniz otomatik olarak düzenlensin.

2 / Belgeyi doldurun

3. Kaydet - Yazdır

Belgeniz hazır! Word ve PDF formatlarında size gönderilecek. İstediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

3 / Kaydet - Yazdır

İş Sözleşmesinin Haksız Feshi Halinde Tazminat Talebi Dava Dilekçesi

Son güncelleme Son güncelleme 09.01.2024
Formatlar FormatlarWord ve PDF
Sayfa sayısı Sayfa sayısı1 sayfa
Örneği doldur

Son güncellemeSon güncelleme: 09.01.2024

FormatlarMevcut formatlar: Word ve PDF

Sayfa sayısıBoyut: 1 sayfa

Örneği doldur

İşveren tarafından kanunda belirtilen haklı veya geçerli bir gerekçeye dayanılmadan, iş sözleşmesinin feshedilmesi ve arabuluculuk nezdinde anlaşılamaması durumunda işçi, bu alacak davası dilekçesini dava açma aşamasında kullanabilir.

İşe iade davası açan işçinin işveren tarafından işe tekrar alınmaması veya işçinin işe iade davasının reddedilmesi hallerinde işçi bu alacak ve tazminatlara ilişkin, kendi özel durumuna bağlı olarak, talepte bulunabilecektir.


İşçi bu dilekçe ile hangi taleplerde bulunabilir?

Aynı iş yerinde deneme süresi de dahil olmak üzere 1 yıldan fazla çalışmış olan işçinin kıdem tazminatı alacağı doğar.

İş sözleşmesi feshedilirken fesih gerekli bildirim sürelerine uyulmadan gerçekleştirilmişse, işçi ihbar tazminatı talep edebilir.

İşçinin işe iade davasının kabul edilip tekrar işe başlatılması için işverene başvurması ve bu başvurunun kabul edilmeyerek işçinin tekrar işe alınmaması halinde işçi, boşta geçen süre ücreti talep edebilir. Boşta geçen süre ücreti en fazla 4 ay için istenebilir.

İşçinin yıllık ücretli izinlerini çalışırken kullanmamış olması halinde, işçi yıllık ücretli izin alacağı talep edebilir.

İşçinin çalışması karşılığında ödenen maaş, zamanında hiç ödenmemiş veya eksik ödenmişse, işçi ücret alacaklarını talep edebilir. Ayrıca fazla çalışma yapmış işçi, fazla çalışma ücreti alacağı talep etme imkanına sahiptir.

Hafta tatillerinde ve ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışan işçilere o günkü çalışmalarının karşılığı olan ücret ödenmelidir. İşçilerin bu ücretlerini çalıştıkları sırada almamış olması halinde işçiler tatil ücreti alacaklarını dava yoluyla talep edebilir.

Davacı taraf olan işçinin iş sözleşmesi belirsiz süreli ise kötü niyet tazminatı talep edilebilmektedir. Ayrıca işçi, prim/ikramiye alacağı, transfer ücreti, iş arama izni ücreti gibi ek alacak kalemlerinin de dava yolu ile talep edilmesi mümkündür.


Bu Belge Nasıl Kullanılır?

Bu dilekçe, işçinin talep etmek istediği tazminatlar ve alacak kalemleri ve miktarları delilleri ile belirtilerek hazırlanır. İşçinin kendi özel durumuna uygun olarak formda belirtilen alacak ve tazminat kalemlerinden talep edilecek olanlar seçilmelidir.

İşçi formda belirtilenler dışında alacak kalem talep edecek ise bunların neler olduğu, neden bu alacağın doğduğu, ne kadar miktarda alacağın olduğu delilleri ile birlikte belirtilmelidir. İşçi, ne kadar miktarda tazminat veya alacak kalemi talep ettiğini delilleri ile birlikte belirtmelidir.

İşçinin tazminat talepleri ve alacak kalemleri konusunu ispatlamak adına elinde var olan herhangi bir kanıt var ise bu belgelerin neler olduğu "Deliller" kısmında belirtilmelidir.

Form doldurulduktan sonra çıktısı alınarak imzalanır. İmzalanan form yetkili olan Nöbetçi İş Mahkemesi kalemine gerekli dava giderleri yatırılarak teslim edilir.


İşçinin tazminat talebinde bulunabileceği zamanaşımı süreleri nedir?

Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı ve denkleştirme tazminatında zamanaşımı süresi iş sözleşmesinin feshi ile başlamaktadır.

  • İş sözleşmesi 25.10.2017 tarihinden önce iş sözleşmesini fesheden işçiler Borçlar Kanunu madde 146 uyarınca genel zamanaşımı süresi olan 10 senelik zamanaşımına tabidirler.
  • 4857 sayılı İş Kanunu ek 3 ve 8. maddeler uyarınca 25.10.2017 tarihinden sonra iş sözleşmesini fesheden işçiler 5 senelik zamanaşımı süresine tabidir.


Yıllık ücretli izin alacakları için:

  • Yıllık ücretli izin alacaklarında zamanaşımı iş sözleşmesinin feshedilmesi ile işlemeye başlar.
  • İş sözleşmesi 01.07.2012-25.10.2017 tarihleri arasında feshedilen işçiler için 10 senelik zamanaşımı süresi öngörülmüştür.
  • 25.10.2017 tarihinden sonra iş sözleşmesi feshedilen işçiler için 5 senelik zamanaşımı süresi öngörülmüştür.

Ödenmemiş maaş alacağı, fazla çalışma ücreti, ulusal bayram ve genel tatil günlerine ilişkin ücret, hafta tatili ücreti gibi diğer tüm ücret alacaklarında zamanaşımı, ücret alacağının muaccel olması ile işlemeye başlar. Bu alacak kalemleri için 5 senelik zamanaşımı süresi öngörülmüştür.


Yasal Dayanak

İşçinin haklı bir nedene dayanarak iş sözleşmesini feshetmesi hali 4857 sayılı İş Kanunu'nun işçinin haklı nedenle feshine ilişkin 24. maddesi ve tazminat ve diğer alacak kalemlerine ilişkin ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Ayrıca 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nda genel zamanaşımına ilişkin, mahkemenin görev ve yetkisine ilişkin 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu'nda düzenlemeler mevcuttur.


Örnek nasıl değiştirilir?

Bir form dolduruyorsunuz. Siz formdaki soruları yanıtladıkça, belge gözlerinizin önünde düzenleniyor.

Her şey tamamlandığında, belge size Word ve PDF formatlarında gönderilir. Belgeyi değiştirebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Örneği doldur