Alt Kira Anlaşması Örneği doldur

Nasıl işliyor?

1. Bu örneği seçin

Başlamak için, "Örneği doldur" butonunu tıklayın

1 / Bu örneği seçin

2. Belgeyi doldurun

Birkaç soruya cevap verin ve belgeniz otomatik olarak düzenlensin.

2 / Belgeyi doldurun

3. Kaydet - Yazdır

Belgeniz hazır! Word ve PDF formatlarında size gönderilecek. İstediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

3 / Kaydet - Yazdır

Alt Kira Anlaşması

Son güncelleme Son güncelleme 15.04.2024
Formatlar FormatlarWord ve PDF
Sayfa sayısı Sayfa sayısı5 ila 7 sayfa
Örneği doldur

Son güncellemeSon güncelleme: 15.04.2024

FormatlarMevcut formatlar: Word ve PDF

Sayfa sayısıBoyut: 5 ila 7 sayfa

Örneği doldur

Alt kira sözleşmesi nedir?

Alt kira sözleşmesi, kiracının kiralamış olduğu taşınır veya taşınmaz malı bir başkasına kiraya vermesi için kullanılan sözleşmedir. Dolayısıyla asıl kira sözleşmesinde kiracı konumunda olan kişi, alt kira sözleşmesinde kiraya veren konumuna gelmiş olur.


Alt kira sözleşmesinin sınırları nelerdir?

Alt kira sözleşmesi imzalayarak alt kiracı olan kişinin kiralanan taşınır veya taşınmaz üzerindeki hakkı, asıl asıl kiracı ile asıl kiracı arasında kurulmuş olan ana kira sözleşmesine dayanmaktadır. Bu sebeple, alt kiracı, ana kira sözleşmesinde belirlenen kullanım ve haklardan daha fazlasını kullanamaz. Yani alt kira sözleşmesi, ana kira sözleşmesinin sınırlarını aşamaz.


Alt kira sözleşmesi yapmak zorunlu mudur?

Hayır, yazılı bir alt kira sözleşmesi yapma zorunluluğu yoktur. Ancak herhangi bir uyuşmazlık çıkması halinde kira bedeli ve kira koşullarının ispatı için yazılı bir alt kira sözleşmesi yapılması önem arz etmektedir.


Alt kira sözleşmesinde hangi hususlar düzenlenmelidir?

Alt kira sözleşmesinde aşağıdaki hususlar düzenlenmelidir:

Taraflar: Alt kira sözleşmesinin tarafları asıl kiracı ile alt kiracıdır. Asıl kiracı ve alt kiracının bilgilerinin, ad-soyad, ticari unvan ve adreslerinin alt kira sözleşmesinde belirtilmesi gerekir.

Kiralanan taşınır veya taşınmaz mal: Sözleşme konusunu oluşturan, kiracının kullanmak için karşılığında kira bedelini ödemeyi kabul ettiği malın adresinin ve bilgilerinin alt kira sözleşmesinde belirtilmesi gerekir.

Kira Bedeli ve Ödeme: Alt kiracının, kira konusunu oluşturan malı kullanmak için ödemeyi kabul ettiği parasal meblağ kira bedelidir. Kira bedelinin alt kira sözleşmesinde belirlenmesi ve ödemenin nasıl yapılacağının düzenlenmesi gerekmektedir.

Kira Süresi: Alt kiracının, söz konusu malı ne kadar süreyle kullanacağı kira süresi olarak ifade edilebilir. Söz konusu kira süresinin belirlenmesi gerekir. Kira süresi ana kira sözleşmesinde belirlenen kira süresini aşamaz.

Yukarıda yer verilenler haricinde ayrıca alt kira sözleşmesinde aşağıdaki hususların da düzenlenmesi mümkündür:

Kapora (ön ödeme) tutarı: Alt kiracı (henüz kira sözleşmesi imzalanmadan önce) asıl kiracıya kapora vererek, alt kira sözleşmesini imzalayacağına ve bu sebeple bir başkasına kiralanmaması gerektiğine dair bir garanti vermiş olur. Aksi durumda asıl kiracı kaporayı iade etmeyebilir.

Depozito (güvence bedeli) tutarı: Depozito ile alt kiracı, alt kira sözleşmesi boyunca kira bedelini düzenli olarak ödeyeceğini ve kullandığı mala zarar vermeyeceğini garanti etmiş olur. Aksi halde asıl kiracı, kiraya verene karşı sorumlu olduğu zararı depozitodan mahsup edebilir.

Demirbaş bulunup bulunmadığı: Bazen taşınmaz (konut veya işyeri) kiralamalarında, eşyalar bulunur. Bu eşyalar asıl kiracıya veya kiraya verene ait olup, kira süresince alt kiracının kullanımına bırakılmışlardır. Bunlara ilişkin düzenleme yapılabilir.

Kefil: Kefil ile kastedilen alt kiracının herhangi bir bedeli zamanında ödememesi halinde bunu ödemeyi garanti eden kişidir. Kefil bulunması halinde asıl kiracı; alt kiracının kira bedelini ödemediği durumlarda yasal yollara başvurmadan önce kefilden alacağını talep edebilecektir.


Kiraya verenin izni olmadan alt kira sözleşmesi yapılabilir mi?

Konut ve çatılı iş yeri kiralarında, kiraya verenin yazılı rızası bulunmadıkça kiralanan malın başkasına kiralanması mümkün değildir. Bu iznin verilmemesi halinde (asıl) kiracının alt kira sözleşmesi yapabilmek için dava açması gerekir.

Taşınır kiralamalarında ise, açıkça kiraya veren tarafından yasaklanmadıkça, asıl kiracı, kiralanan mala zarar vermemek şartı ile onu tamamen başka kişilere kiralayabilir.


Alt kira sözleşmesi sebebiyle bir zarar ortaya çıkarsa kiraya verene karşı kim sorumludur?

Kiralanan malın kullanımı, ana kira sözleşmesinde öngörülenin dışında bir amaca hizmet edecek şekilde olamaz. Alt kiracı, alt kira sözleşmesi hükümleri ile ana kira sözleşmesinde belirlenen sınırları aşamaz. Alt kiracı, kiralanan malı asıl kiracıya tanınandan başka bir biçimde kullanır veya zarar verir ise, asıl kiracı kiraya verene karşı sorumlu olur.

Burada asıl kiracı bu sorumluluk sebebiyle uğradığı maddi kaybı alt kiracıdan talep edebilir.


Alt kira sözleşmesi kimler arasında yapılabilir?

Sözleşmeyi imzalayacak olan asıl kiracı ve alt kiracı için özel şartlar öngörülmemiştir.

Bununla beraber, (asıl) kiracı veya alt kiracı gerçekleştirdiği eylemlerin anlamını ve sonuçlarını kavrama yeteneğine sahipse, yani küçük bir çocuk değilse veya akıl hastalığı yoksa, bununla beraber 18 yaşından küçükse veya hukuken bir mahkeme kararı ile kısıtlanmış ise, ancak velisinin veya vasisinin rızası bulunmak şartıyla bu sözleşmeyi imzalayabilir. Örneğin 15 yaşında bir lise öğrencisi, eylemlerinin sonuçlarını anlama olgunluğuna sahiptir. Öte yandan bu sözleşmeyi imzalamak için velisinin (annesinin/ babasının) iznine ihtiyaç duyar.


Alt kira sözleşmesinin süresi nedir?

Alt kira sözleşmesinin ne kadar süreyle devam edeceği, ana kira sözleşmesinin süresini aşmamak kaydı ile alt kiracı ve asıl kiracı arasında serbestçe belirlenebilir.


Alt kira sözleşmesi hazırlandıktan sonra ne yapılmalıdır?

Doldurulan sözleşme iyice okunduktan sonra, bu alt kira sözleşmesinin alt kiracı ve asıl kiracı sayısı kadar çıktısı alınmalı ve imzalandıktan sonra nüshalardan her biri asıl kiracı(lar) ve alt kiracı(lar) tarafından saklanmalıdır.

Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşmeye ilişkin damga vergisi, vergi daireleri, bankalar veya interaktif vergi dairesi aracılığıyla ödenmelidir.


Alt kira sözleşmesine hangi belgeler eklenebilir?

Alt kira sözleşmesinde, alt kiracının gerçekleştirebileceği eylemler ana kira sözleşmesinin sınırlarını aşamayacağından; ana kira sözleşmesinin bir kopyası alt kira sözleşmesinin ekine eklenebilir. Böylece alt kiracı kullanım yetkisinin sınırlarını açıkça görmüş olur. Kiralanan malın bir taşınmaz (konut veya işyeri) olması halinde kiraya verenin alt kiralama yapılması için verdiği izin sözleşmeye ek yapılabilir.

Alt kiracı veya asıl kiracının bir organizasyon olması halinde, sözleşmeyi imzalayan yetkili kişinin imzaya yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri sözleşmeye ek olarak eklenebilir.

Kiralanan taşınır eşyaya ilişkin belgeler, kiralanan bir taşınmaz (konut, işyeri gibi) ise tapusunu ve krokisini gösterir belge, eğer demirbaş eşya varsa bunların teslim sırasındaki görünümlerini gösterir fotoğrafları, tadilat ve dekorasyonda uyulması gereken kurallar varsa bunları içerir belgeler sözleşmeye ek olarak eklenebilir. Alt kiracı ve (asıl) kiracı başkaca belge ve dokümanları da serbestçe bu sözleşmeye ek olarak ekleyebilirler.


Alt kira sözleşmesinin noterde onaylatılması gerekir mi?

Hayır, noterde onaylanma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bununla beraber, alt kiracı ve (asıl) kiracı dilerlerse noter harcını ödeyerek alt kira sözleşmesini notere onaylatabilirler.

Sözleşmenin noterde onaylatılması, alt kiracı ve (asıl) kiracının gelecekte bu sözleşmenin kendisi tarafından imzalanmadığını iddia etmesini önler. Çünkü noter onayı, söz konusu imzanın, imza atana ait olduğunu noterin onaylamasına dair bir işlemdir. Dolayısıyla noter aracılığıyla alt kiracı ve (asıl) kiracının sözleşmeyi kendilerinin imzalandığı ispatlanmış olur.

İkinci olarak ise sözleşmenin noterde onaylatılması; alt kiracı veya (asıl) kiracının gelecekte aslında sözleşmeyi imzalamak istemediğini iddia etmesini önlemeye yardımcıdır. Çünkü gerçekte sözleşmeyi imzalamak istemeyen bir kişinin bunu en geç noterin huzurunda onaylama işlemi yapılırken notere bildirmesi beklenir. Böylece noter onayı, sözleşmenin şekline, imzalara ve yapılışına ilişkin çıkabilecek uyuşmazlıkları önlemiş olur.


Alt kira sözleşmesi hazırlandıktan sonra hangi masraflar ödenmelidir?

Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşmeye ilişkin damga vergisi, vergi daireleri, bankalar veya interaktif vergi dairesi aracılığıyla ödenmelidir.


Alt kira sözleşmesinin yasal dayanağı nedir?

Türk Borçlar Kanunu madde 322 ve devamında alt kira ilişkisine dair düzenleme yapılmıştır.


Örnek nasıl değiştirilir?

Bir form dolduruyorsunuz. Siz formdaki soruları yanıtladıkça, belge gözlerinizin önünde düzenleniyor.

Her şey tamamlandığında, belge size Word ve PDF formatlarında gönderilir. Belgeyi değiştirebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Örneği doldur