Konutun İhtiyaç Sebebiyle Tahliyesine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği doldur

Nasıl işliyor?

1. Bu örneği seçin

Başlamak için, "Örneği doldur" butonunu tıklayın

1 / Bu örneği seçin

2. Belgeyi doldurun

Birkaç soruya cevap verin ve belgeniz otomatik olarak düzenlensin.

2 / Belgeyi doldurun

3. Kaydet - Yazdır

Belgeniz hazır! Word ve PDF formatlarında size gönderilecek. İstediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

3 / Kaydet - Yazdır

Konutun İhtiyaç Sebebiyle Tahliyesine İlişkin Dava Dilekçesi

Son güncelleme Son güncelleme 23.11.2023
Formatlar FormatlarWord ve PDF
Sayfa sayısı Sayfa sayısı1 ila 2 sayfa
4,3 - 9 oy
Örneği doldur

Son güncellemeSon güncelleme: 23.11.2023

FormatlarMevcut formatlar: Word ve PDF

Sayfa sayısıBoyut: 1 ila 2 sayfa

Puan: 4,3 - 9 oy

Örneği doldur

İşbu Konutun İhtiyaç Sebebiyle Tahliyesine İlişkin Dava Dilekçesi, ev sahibi (malik, kiraya veren) tarafından, sahibi olduğu konutta oturan kiracısına karşı, konutun gereksinim sebebiyle davacının

 • kendisi,
 • eşi,
 • altsoyu (çocuğu, torunu),
 • üstsoyu (annesi, babası, anneannesi, babaannesi, dedesi gibi) veya
 • kanunen bakmakla yükümlü olduğu kişinin

konutu kullanabilmesi amacıyla kiracının tahliyesi amaçlı açılmak istenen davada kullanılabilir. Yukarıda sayılan kişiler haricinde bir kişinin taşınmazı kullanım amacıyla bu dava açılamaz. Davanın açılmasına ilişkin süre şartları bulunmaktadır, bu şartlar Yasal Dayanak başlığı altında açıklanmıştır.

Eğer öncelikle kiracıya, gereksinime ilişkin ihtarname gönderilmek istenmekteyse, bu belge yerine Kiraya Veren Tarafından Kiracının Tahliyesi İçin İhtarname başlığı altındaki ihtarname kullanılmalıdır.

Kiracının taşınmazdan (konuttan) çıkartılmasını sağlayacak olan gereksinim, davacı ev sahibinin gerçek ve samimi ihtiyacıdır. Bu anlamda örneğin boşanma sebebiyle, sağlık sebebiyle, evlilik sebebiyle ortaya çıkan ihtiyaçlar çerçevesinde dava açılması söz konusu olabilmektedir. Davacı kiraya veren (ev sahibi) bir şirket, dernek, vakıf gibi bir tüzel kişi ise, uygulamada lojman ihtiyacı zaman zaman bir gereksinim olarak kabul edilebilmektedir.


Kiraya Veren (Ev Sahibi) Bu Dilekçe İle Hangi Taleplerde Bulunabilir?

Kiraya Veren (malik, ev sahibi) bu dilekçe ile kiracısının gereksinim sebebiyle sahibi olduğu taşınmazdan tahliyesini talep edebilir.


Bu Belge Nasıl Kullanılır?

Bu dilekçe içerisinde,

 • Davacı kiraya veren (ev sahibi) ve davalı kiracıya ilişkin bilgiler,
 • Kiraya verenin evi yeni satın alıp almadığı, yani "yeni ev sahibi (malik)" olup olmadığı,
 • Kiraya verilen (kiralanan) konutun adresi,
 • Gereksinim sahibine (eş, çocuk, anne-baba gibi yukarıda sayılan kişiler) ilişkin bilgiler,
 • Kiracıya ihtar gönderilmiş ise bu ihtara ilişkin bilgiler (yeni ev sahibinin dava açabilmek için Yasal Dayanak başlığı altında belirtildiği şekilde ihtarname göndermesi uygun olacaktır)

gibi bilgiler yer almaktadır. Bu dilekçe doldurulduktan sonra çıktısı alınarak imzalanır. İmzalanan form, Yasal Dayanak başlığı altında açıklanan yetkili (yani davaya bakmakla yetkili yer (il/ilçe)) Nöbetçi Sulh Hukuk Mahkemesi ön bürosuna gerekli dava giderleri yatırılarak teslim edilir. Mahkemeye ayrıca davacı ev sahibi ile taşınmazı kullanma gereksinimi duyan kişinin (yukarıda sayılan eş, çocuk, anne-baba gibi) arasındaki bağı açıklayıcı belgelerin işbu form (dilekçe) ile birlikte delil olarak sunulması mümkündür.


Yasal Dayanak

Kiralanan taşınmazın gereksinim sebebiyle tahliyesine ilişkin dava kaynağını 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'ndan almaktadır.

Davanın görüleceği mahkemeye ilişkin hususlar 6100 sayılı Kanun ile tespit edilebilir. Kiralananın tahliyesi ile ilgili davalar söz konusu Kanununun 6. maddesinde düzenlenen genel yetki uyarınca davalı kiracının yerleşim yeri mahkemesinde açılabilir. Bunun dışında tahliye davalarında ilgili Kanununun 10. maddesi uyarınca kira sözleşmesinin ifa edileceği yani taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi de yetkilidir. Görevli mahkeme ise sulh hukuk mahkemesidir.

Bu dava belli bir süreye tabidir.

 • Buna göre eğer taşınmazı kiraya veren ev sahibi evi halen elinde bulunduruyor ise (yani ev satılmamışsa), söz konusu ev sahibi belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açacağı dava ile kiraya veren tahliye talep edebilir.
 • Eğer ev, kiraya veren kişi tarafından başka birisine satılmış ise, evi yeni satın alan yeni malik taşınmazı satın alma tarihinden başlayarak bir ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirmek koşuluyla, kira sözleşmesini altı ay sonra açacağı bir davayla sona erdirebilir. Kiralananı sonradan edinen yeni ev sahibi, dilerse gereksinim sebebiyle sözleşmeyi sona erdirme hakkını, sözleşme süresinin bitiminden başlayarak bir ay içinde açacağı dava yoluyla da kullanabilir.


Örnek nasıl değiştirilir?

Bir form dolduruyorsunuz. Siz formdaki soruları yanıtladıkça, belge gözlerinizin önünde düzenleniyor.

Her şey tamamlandığında, belge size Word ve PDF formatlarında gönderilir. Belgeyi değiştirebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Örneği doldur