Agentuurovereenkomst Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afdrukken

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afdrukken

Agentuurovereenkomst

Laatste revisie Laatste revisie 26-12-2023
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte4 tot 6 pagina's
4,3 - 4 stemmen
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 26-12-2023

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 4 tot 6 pagina's

Beoordeling: 4,3 - 4 stemmen

Het model invullen

Een Agentuurovereenkomst kan gebruikt worden door een onderneming die iemand wil inschakelen om te bemiddelen bij het verkopen van haar producten en/of diensten aan klanten. Degene die bemiddelt wordt een (handels)agent genoemd. De onderneming voor wie de handelsagent zal bemiddelen bij de verkoop, wordt de principaal genoemd.

De handelsagent werkt in opdracht van de principaal als verkoper voor de onderneming van de principaal, maar is niet in dienst bij de principaal.

Ook koopt de handelsagent geen producten op van de principaal om deze vervolgens te verkopen, zoals in een Distributieovereenkomst. Hij handelt enkel als bemiddelaar bij het samenbrengen van de principaal en de klant. De handelsagent maakt dan ook geen deel uit van de overeenkomst die uiteindelijk met de klant gesloten wordt.


Commerciële en financiële risico's

Het is van belang dat de handelsagent geen commerciële of financiële risico's loopt met betrekking tot de activiteiten die hij uitvoert in opdracht van de principaal. Indien de handelsagent bijvoorbeeld bepaalde investeringen doet, of opleidingen volgt om de producten van de principaal te kunnen verkopen, kan dit beschouwd worden als een commercieel en financieel risico, omdat de handelsagent het risico loopt zijn investeringen niet terug te verdienen.

Bij agentuur behoort enkel de principaal deze risico's te dragen. Enkel indien aan deze voorwaarde voldaan is, is wettelijk gezien sprake van agentuur en zijn de mededingingswetten, ter voorkoming van oneerlijke concurrentie tussen ondernemingen, niet van toepassing op de overeenkomst.


Beloningen

De handelsagent ontvangt een vergoeding voor de bemiddeling die hij verleent. Deze vergoeding wordt een provisie genoemd. De provisie is een overeengekomen percentage van de verkoopprijs van de verkoop waarbij de handelsagent bemiddeld heeft.

Ook indien een nieuwe overeenkomst wordt gesloten met een klant waarmee al eerder een overeenkomst gesloten is, waarbij de handelsagent bemiddeld had, heeft de handelsagent recht op commissie.

Als de overeenkomst al is beëindigd, en een overeenkomst wordt gesloten met een klant waarvoor de handelsagent tijdens de overeenkomst al voorbereidende bemiddelingswerkzaamheden had verricht, heeft de handelsagent tevens recht op commissie.

Als de principaal geen of minder gebruik maakt van de bemiddeling van de handelsagent, heeft de handelsagent alsnog recht op een klantenbeloning. Deze beloning wordt bepaald aan de hand van de provisie die de handelsagent heeft verdiend in de hieraan voorafgaande periode. Kosten die de handelsagent niet heeft gemaakt, omdat hij minder tot geen werkzaamheden heeft verricht, worden hiervan afgetrokken.


Alleenrecht

Een handelsagent kan het alleenrecht hebben over de vertegenwoordiging van de producten en/of diensten van de principaal in een bepaald werkgebied. Dit betekent dat er geen andere handelsagent werkzaam mag zijn voor de principaal in dit gebied.

Indien sprake is van alleenrecht, verdient de handelsagent over alle overeenkomsten die binnen zijn werkgebied gesloten worden provisie, ook als hij hierbij niet bemiddeld heeft.


Weigering order

Wanneer de handelsagent een overeenkomst heeft bemiddeld voor de principaal, heeft de principaal een bepaalde tijd om deze order te weigeren. Indien de order geweigerd wordt, zal de overeenkomst met de klant niet afgerond worden. Er kan in de agentuurovereenkomst opgenomen worden dat voor niet afgeronde overeenkomsten geen provisie wordt gegeven aan de handelsagent.


Hoe dit document te gebruiken

Het document dient te worden ingevuld met de gegevens van de principaal en de handelsagent. De volgende zaken kunnen worden opgenomen in de overeenkomst:

  • de producten en/of diensten die de handelsagent zal helpen te verkopen;
  • het gebied waarin de handelsagent werkzaam zal zijn;
  • of de handelsagent alleenrecht heeft over de producten en/of diensten in het werkgebied;
  • de provisie die de handelsagent ontvangt;
  • concurrentiebeding (afspraken met betrekking tot vergelijkbare werkzaamheden na afloop van de agentuurovereenkomst)
  • boetebeding (in het geval dat een afspraak uit de overeenkomst niet wordt nageleefd, kan een boete worden opgelegd).

De overeenkomst wordt door de principaal en de handelsagent ondertekend, en beiden krijgen een exemplaar van de getekende overeenkomst.


Toepasselijk recht


Het model bewerken

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen