Onderaannemingsovereenkomst Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afdrukken

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afdrukken

Onderaannemingsovereenkomst

Laatste revisie Laatste revisie 25-04-2024
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte4 tot 5 pagina's
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 25-04-2024

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 4 tot 5 pagina's

Het model invullen

Wat is een onderaannemingsovereenkomst?

Een onderaannemingsovereenkomst is een overeenkomst tussen een onderaannemer en een opdrachtgever, waarbij de opdrachtgever (de hoofdaannemer) zelf ook aannemer is en in opdracht werkt van een opdrachtgever. De hoofdaannemer laat de opdracht die hij moet uitvoeren voor zijn opdrachtgever dus geheel of gedeeltelijk uitvoeren door een onderaannemer. Een voorbeeld hiervan is een hoofdaannemer die een opdracht aanneemt voor de bouw van een tuinhuis. Omdat de hoofdaannemer zelf meer gespecialiseerd is in het bouwen zelf maar niet in elektriciteit, sluit hij een onderaannemingsovereenkomst met een onderaannemer die de elektriciteit in het tuinhuis gaat regelen.


Wat is het verschil tussen een onderaannemingsovereenkomst en een overeenkomst tot aanneming van werk?

Een onderaannemingsovereenkomst is een overeenkomst tussen een onderaannemer en een opdrachtgever (hoofdaannemer) waarbij de opdrachtgever zelf ook aannemer is en in opdracht werkt van een opdrachtgever. De hoofdaannemer laat de opdracht die hij moet uitvoeren voor zijn opdrachtgever dus geheel of gedeeltelijk uitvoeren door een onderaannemer. Bij een overeenkomst tot aanneming van werk voert de (hoofd)aannemer de werkzaamheden daarentegen zelf uit, terwijl bij een onderaannemingsovereenkomst de opdracht wordt 'doorgegeven' aan een andere aannemer.


Wat is het verschil tussen een onderaannemingsovereenkomst en een arbeidsovereenkomst?

Bij beide overeenkomsten worden er werkzaamheden verricht voor een werkgever/onderaannemer. Het verschil is echter dat er bij een arbeidsovereenkomst (voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd) altijd een gezagsverhouding is tussen de werkgever en de werknemer. Bij een onderaannemingsovereenkomst is er geen sprake van een gezagsverhouding, en heeft de onderaannemer dus meer zelfstandigheid dan een werknemer. De opdrachtgever en/of hoofdaannemer mogen enkel aanwijzingen geven.

Indien er toch een gezagsverhouding ontstaat tussen de onderaannemer en de hoofdaannemer kan de rechter oordelen dat er sprake is van een fictieve dienstbetrekking. Dit betekent dat de overeenkomst wordt aangemerkt als arbeidsovereenkomst.


Wat is het verschil tussen een onderaannemingsovereenkomst en een overeenkomst van opdracht?

Bij een onderaannemingsovereenkomst wordt een werk van stoffelijke aard gemaakt of bewerkt, en opgeleverd. Voorbeelden hiervan zijn het bouwen van een huis, het laten verven van een huis, het laten stomen van kleding, en het installeren van een badkamer.

Een overeenkomst van opdracht betreft een opdracht waarbij geen stoffelijk werk wordt gemaakt of bewerkt, maar een ander soort dienst wordt geleverd. Voorbeelden van partijen waarmee een overeenkomst van opdracht kan worden gesloten zijn een advocaat, notaris, incassobureau, deurwaarder, makelaar, of kapper.


Wat is niet toegestaan in een onderaannemingsovereenkomst?

Het werk in een onderaannemingsovereenkomst, waartoe de onderaannemer zich verplicht jegens de hoofdaannemer, mag niet uit het volgende bestaan:

 • Het leveren van een dienst zoals het werk van een advocaat, deurwaarder, of makelaar. Hiervoor moet namelijk een overeenkomst van opdracht gesloten worden;
 • Het bewaren van voorwerpen of zaken, omdat hiervoor een bewaarnemingsovereenkomst nodig is;
 • Het uitgeven van werken (bv. boeken of muziek), omdat hiervoor een uitgeefovereenkomst nodig is;
 • Het vervoeren of doen vervoeren van personen of zaken, omdat hiervoor een vervoersovereenkomst nodig is.

Daarnaast mag de verhouding tussen de onderaannemer en de hoofdaannemer niet te veel gaan lijken op een arbeidsovereenkomst. Bij een arbeidsovereenkomst heeft de werkgever gezag over de werknemer, en bij de onderaannemingsovereenkomst niet. De hoofdaannemer of opdrachtgever mogen enkel aanwijzingen geven. Indien er toch een gezagsverhouding ontstaat tussen de hoofdaannemer en de onderaannemer, kan de rechter oordelen dat er sprake is van een fictieve dienstbetrekking. Dit betekent dat de overeenkomst wordt aangemerkt als arbeidsovereenkomst.


Wat kan de duur van een onderaannemingsovereenkomst zijn?

De onderaannemingsovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van het project dat de onderaannemer in opdracht van de hoofdaannemer uitvoert. Dit kan op drie manieren geregeld worden. Er kan gekozen worden voor een vaste einddatum, waarbij het werk op die afgesproken datum klaar dient te zijn. Er kan een bepaalde periode afgesproken worden, bijvoorbeeld 10 maanden. Binnen deze 10 maanden dient de opdracht dan af te zijn. Binnen deze periode hoeft de onderaannemer niet per se onafgebroken te werken. Tot slot kan er een bepaald aantal werkdagen afgesproken worden waarbinnen de opdracht voltooid dient te zijn.


Wat moet er gedaan worden nadat een onderaannemingsovereenkomst is opgesteld?

Na het opstellen van de onderaannemingsovereenkomst dienen de hoofdaannemer en onderaannemer deze te ondertekenen om de afspraken formeel te maken. Zowel de hoofdaannemer als de onderaannemer dienen een ondertekend exemplaar van de overeenkomst te bewaren voor hun administratie. De onderaannemingsovereenkomst dient als bewijs van de afspraken en kan worden gebruikt om geschillen op te lossen mochten die ontstaan. Daarnaast is het belangrijk om de afspraken na te komen zoals vastgelegd in de overeenkomst. Ook is het belangrijk dat alle relevante bijlagen aan de overeenkomst worden toegevoegd.


Welke documenten moeten als bijlage bij een onderaannemingsovereenkomst worden toegevoegd?

Aan de onderaannemingsovereenkomst kunnen, indien van toepassing, de volgende bijlagen worden toegevoegd:

 • De algemene voorwaarden van de hoofdaannemer en/of onderaannemer: algemene voorwaarden zijn regels van de hoofdaannemer of de onderaannemer die algemene plichten van de partijen vastleggen. Het gaat hierbij om algemene regels die niet in de overeenkomst zelf worden behandeld, zoals betalingsverplichtingen, aansprakelijkheidskwesties of hoe geschillen opgelost moeten worden.
 • Het ontwerp van het werk: dit is het ontwerp van hetgeen dat de onderaannemer voor de hoofdaannemer gaat maken, bijvoorbeeld het ontwerp van een schuur of veranda.
 • Vergunningen: soms moet er een vergunning aangevraagd worden voordat een bepaald object gebouwd mag worden. Dit kan bijvoorbeeld van toepassing zijn bij de bouw van een schuur of garage.


Wat moet een onderaannemingsovereenkomst bevatten?

Een onderaannemingsovereenkomst moet de volgende informatie bevatten:

 • Wijze van uitvoering van het werk;
 • Aanneemsom en eventuele stelposten (kosten waarvan de hoogte pas tijdens de uitvoering van de overeenkomst bekend worden);
 • Meerwerk (wanneer de onderaannemer meer werkzaamheden dient te verrichten dan in eerste instantie als opdracht was gegeven);
 • Onderhoudstermijn (periode na het afronden van de werkzaamheden waarin de onderaannemer verplicht eventuele gebreken moet verhelpen);
 • Vergunningen, verzekeringen, betalingsafspraken en algemene voorwaarden.


Welke wetten zijn van toepassing op een onderaannemingsovereenkomst?

Op de onderaannemingsovereenkomst is Titel 12, Boek 7 Burgerlijk Wetboek van toepassing.


Het model bewerken?

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen