Geheimhoudingsovereenkomst eenzijdig Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afdrukken

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afdrukken

Geheimhoudingsovereenkomst (eenzijdig)

Laatste revisie Laatste revisie 12-03-2024
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte3 tot 5 pagina's
4,9 - 4 stemmen
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 12-03-2024

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 3 tot 5 pagina's

Beoordeling: 4,9 - 4 stemmen

Het model invullen

Wat is een eenzijdige geheimhoudingsovereenkomst?

Een Geheimhoudingsovereenkomst (eenzijdig), ook wel een geheimhoudingsverklaring of Non-Disclosure agreement (NDA) genoemd, kan gebruikt worden om een eenzijdige geheimhoudingsplicht vast te leggen tussen de verstrekker en de ontvanger van geheime informatie. Er is bij een eenzijdige geheimhoudingsovereenkomst sprake van één partij die informatie verstrekt die geheim gehouden moet worden, en een andere partij die deze informatie ontvangt en geheim moet houden. In de geheimhoudingsovereenkomst kan worden vastgelegd wat de geheime informatie is, en wat de ontvanger van de informatie hiermee wel en niet mag doen.


Welke verschillende vormen kan een geheimhoudingsovereenkomst aannemen?

Er is bij een eenzijdige geheimhoudingsovereenkomst sprake van één partij die informatie verstrekt die geheim gehouden moet worden, en een andere partij die deze informatie ontvangt en geheim moet houden. Indien beide partijen over en weer informatie verstrekken die door de andere partij geheim gehouden moet worden, moet een tweezijdige geheimhoudingsovereenkomst gebruikt worden.


Is het verplicht om een eenzijdige geheimhoudingsovereenkomst te hebben?

Een eenzijdige geheimhoudingsovereenkomst is niet verplicht. Het kan echter wel noodzakelijk zijn om vertrouwelijke informatie te beschermen die gedeeld wordt met anderen. Als bedrijven bijvoorbeeld bedrijfsgeheimen, zoals productieinformatie of strategische plannen, willen delen met derden is het zeer verstandig om een geheimhoudingsovereenkomst aan te gaan met de ontvanger van de informatie zodat deze geheimen niet gedeeld kunnen worden en de belangen van het bedrijf beschermd blijven.


Wat is de "omschrijving van de geheimhouding" in een eenzijdige geheimhoudingsovereenkomst?

Het is van belang om gedetailleerd te vermelden wat als geheime informatie beschouwd wordt, om onenigheid te voorkomen over welke informatie geheim gehouden moest worden en welke informatie niet.

Daarnaast dient in de overeenkomst te staan voor welk doel de informatie gedeeld wordt met de ontvanger. Vaak is dit in het kader van een samenwerking, waarbij de informatie gedeeld moet worden om het doel van de samenwerking te kunnen nastreven.

In het kader van het doel, worden tevens de gebruiksrechten van de ontvanger omschreven. Hierbij kan vermeld worden hoe de informatie gebruikt mag worden, en hoe expliciet niet.

Ook wordt vastgelegd met wie de informatie gedeeld mag worden. In sommige gevallen mag de ontvanger de informatie met niemand delen, maar regelmatig is er een bepaalde groep/categorie van mensen met wie de informatie gedeeld mag worden. Ook kunnen specifieke namen genoemd worden van mensen die de informatie ook mogen inzien en/of gebruiken.

Informatie die al openbaar bekend is, kan niet onder de geheimhoudingsovereenkomst vallen. Informatie die aanvankelijk geheim is maar later openbaar wordt, valt vanaf dat moment ook niet meer onder de geheimhoudingsovereenkomst.


Wat gebeurt er als een eenzijdige geheimhoudingsovereenkomst wordt geschonden?

Indien de ontvanger van de informatie zijn geheimhoudingsplicht schendt, is sprake van wanprestatie. Dit houdt in dat de ontvanger zich niet aan zijn deel van de overeenkomst heeft gehouden, waardoor de verstrekker van de informatie recht heeft op een schadevergoeding.

Ook kan een boetebeding worden opgenomen in de overeenkomst. In dat geval moet de ontvanger van de informatie een boete betalen aan de verstrekker indien hij een verplichting uit de overeenkomst schendt. De verstrekker kan dan, in het geval van schending van de geheimhoudingsplicht door de ontvanger, kiezen tussen het opeisen van de boete of de schadevergoeding. Slechts in uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om zowel de boete als de schadevergoeding op te eisen, aangezien dit in de meeste gevallen op grond van de redelijkheid zal worden afgekeurd door de rechter.


Wat moet een eenzijdige geheimhoudingsovereenkomst bevatten?

Een eenzijdige geheimhoudingsovereenkomst moet de volgende informatie bevatten:

  • Een specificatie van wat wordt beschouwd als de geheime informatie;
  • Waarvoor de informatie verstrekt wordt en hoe de informatie gebruikt mag worden;
  • De gevolgen als de ontvanger van de informatie zich niet houdt aan zijn geheimhoudingsplicht.


Wat is niet toegestaan in een eenzijdige geheimhoudingsovereenkomst?

De bepalingen in een eenzijdige geheimhoudingsovereenkomst mogen niet onredelijk zijn. Een onredelijke bepaling in een eenzijdige geheimhoudingsovereenkomst kan onder andere ontstaan als er een te hoog boetebedrag wordt opgenomen voor het schenden van de geheimhouding. De hoogte van het boetebedrag moet in verhouding staan tot de waarde van de informatie.

Daarnaast mag een eenzijdige geheimhoudingsovereenkomst niet een te lange looptijd hebben (bijvoorbeeld voor onbepaalde tijd), omdat het dan als onredelijk beschouwd zou kunnen worden. Ook moet de beschrijving van wat er onder de overeenkomst wordt verstaan als geheime informatie niet te vaag zijn. Te brede of vage formuleringen kunnen de eenzijdige geheimhoudingsovereenkomst moeilijk afdwingbaar maken omdat ze onredelijk of onduidelijk zijn. Het is daarom belangrijk om precieze en concrete termen te gebruiken en open interpretaties te vermijden. Als een geheimhoudingsovereenkomst onredelijk of onduidelijk is, zou dit eventueel kunnen leiden tot vernietiging door een rechter. Hierdoor kan de bescherming van de vertrouwelijke informatie in gevaar komen.

Ook kan informatie die al openbaar bekend is, niet onder de geheimhoudingsovereenkomst vallen. Informatie die aanvankelijk geheim is maar later openbaar wordt, valt vanaf dat moment ook niet meer onder de geheimhoudingsovereenkomst.


Wat kan de duur van een eenzijdige geheimhoudingsovereenkomst zijn?

De duur van een eenzijdige geheimhoudingsovereenkomst is afhankelijk van de aard van de informatie en de redenen voor de bescherming. Meestal is de looptijd van een eenzijdige geheimhoudingsovereenkomst tussen de 1 en 5 jaar. Een eenzijdige geheimhoudingsovereenkomst mag niet een te lange looptijd hebben (bijvoorbeeld voor onbepaalde tijd), omdat het dan als onredelijk beschouwd zou kunnen worden.


Wat moet er gedaan worden nadat een eenzijdige geheimhoudingsovereenkomst is opgesteld?

Na het opstellen van de eenzijdige geheimhoudingsovereenkomst dienen de verstrekker en ontvanger van de informatie deze te ondertekenen om de afspraken formeel te maken. Zowel de verstrekker als de ontvanger dienen een ondertekend exemplaar van de overeenkomst te bewaren voor hun administratie. De overeenkomst dient als bewijs van de afspraken en kan worden gebruikt om geschillen op te lossen mochten die ontstaan. Daarnaast is het belangrijk om de afspraken na te komen zoals vastgelegd in de overeenkomst.


Welke documenten moeten als bijlage bij een eenzijdige geheimhoudingsovereenkomst worden toegevoegd?

Indien van toepassing kan als bijlage een document toegevoegd worden waarin alle documenten en/of informatie die als vertrouwelijk beschouwd dienen te worden, vermeld staan.


Welke wetten zijn van toepassing op een eenzijdige geheimhoudingsovereenkomst?

Op de eenzijdige geheimhoudingsovereenkomst is boek 6 Burgerlijk Wetboek van toepassing.


Het model bewerken?

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen