Koopovereenkomst voor een voertuig Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afdrukken

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afdrukken

Koopovereenkomst voor een voertuig

Laatste revisie Laatste revisie 11-01-2024
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte2 tot 3 pagina's
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 11-01-2024

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 2 tot 3 pagina's

Het model invullen

Deze Koopovereenkomst voor een voertuig is geschikt voor de (ver)koop van een voertuig met kenteken, waaronder auto's en een andere gekentekende voertuigen zoals brommers en caravans. Zowel personen als ondernemingen kunnen gebruikmaken van de overeenkomst. Dient er een koopovereenkomst opgesteld te worden voor een voertuig zonder kenteken (zoals een fiets), kan de Koopovereenkomst voor een roerende zaak gebruikt worden.

 

Wat is een koopovereenkomst voor een voertuig?

Een koopovereenkomst wordt gebruikt om de (ver)koop van een voertuig op papier vast te leggen. Het bevat alle essentiële voorwaarden en afspraken tussen de koper en de verkoper. Een koopovereenkomst regelt zaken zoals de prijs, leveringsvoorwaarden, betalingswijze, garanties en andere belangrijke aspecten van de transactie. Het is bedoeld om beide partijen te beschermen en duidelijkheid te verschaffen. Door alles duidelijk op papier te zetten, is er later weinig ruimte voor discussie over de voorwaarden van de verkoop. Als een van de partijen de overeenkomst schendt, kan de andere partij juridische stappen ondernemen om zijn rechten te beschermen. Verder kan het gebruikt worden bij het bewijzen van de eigendom in geval van geschillen of problemen met de verkoop.

 

Wat staat er in een koopovereenkomst voor een voertuig?

In een koopovereenkomst worden de gegevens van de betrokken partijen, de prijs, de betalingsvoorwaarden, de overdracht en de leveringsdetails vermeld. Daarnaast kan er een eigendomsvoorbehoud worden toegevoegd. Dit houdt in dat de verkoper de eigendom van een verkocht voertuig behoudt totdat de koper volledig heeft voldaan aan de betalingsverplichtingen uit de overeenkomst. Dit dient als vorm van zekerheid voor de verkoper, omdat hij het voertuig kan terugvorderen als de koper niet aan de betalingsvoorwaarden voldoet. Ook kunnen algemene voorwaarden worden bijgevoegd. Dit zijn afspraken die standaard gelden en onderdeel zijn van de koopovereenkomst. Ze omvatten bijvoorbeeld betalingsvoorwaarden, garantie of leveringsvoorwaarden. Algemene voorwaarden zijn niet verplicht.

 

De staat van het voertuig

Een belangrijk aspect van een koopovereenkomst voor een voertuig is het vaststellen van de staat van het voertuig. De koper van een voertuig heeft de verantwoordelijkheid om onderzoek uit te voeren naar de staat, kenmerken en eventuele gebreken van een voertuig voordat hij tot aankoop overgaat. De mate van onderzoeksplicht hangt af van de omstandigheden. Bij de koop van een tweedehands auto heeft de koper een hogere mate van onderzoeksplicht dan bij de koop van een auto bij een dealer. Daar staat tegenover dat de verkoper een mededelingsplicht heeft. Als de verkoper op de hoogte is van een gebrek aan het voertuig moet hij dit mededelen aan de koper. De mededelingsplicht heeft wettelijk gezien voorrang boven de onderzoeksplicht. Een verkoper die op de hoogte was van een gebrek kan zich zodoende niet verweren met een beroep op de onderzoeksplicht van de koper.

Bij de aankoop van een voertuig is het belangrijk om te checken of het voertuig een APK keuring heeft gehad. Dit is een controle waarbij wordt gecheckt of een voertuig veilig genoeg is om op de openbare weg te rijden. Sommige voertuigen (zoals brommers, scooters en speedpedelecs) hoeven geen APK keuring te ondergaan. Verder is het ook verstandig om de tellerstand van de auto te checken en een proefrit te maken zodat gekeken kan worden of het voertuig naar behoren functioneert en of het bevalt.

 

Technische keuring

Om er zeker van te zijn dat het voertuig geen (verborgen) gebreken vertoont, is het gebruikelijk (vooral bij tweedehands auto's/occassions) om een technische keuring uit te laten voeren. Bij een technische keuring onderzoekt een onafhankelijk en deskundig garagebedrijf het voertuig en stelt vervolgens een keuringsrapport op.

Het keuringsrapport kan vervolgens als bijlage aan de koopovereenkomst worden toegevoegd en kan dienen als belangrijk referentiepunt voor eventuele toekomstige conflicten. Bovendien is het mogelijk om de keuring na de verkoop te laten plaatsvinden waarbij in het contract kan worden opgenomen dat de technische keuring een ontbindende voorwaarde is. In dat geval kan het contract ontbonden kan worden als tijdens de technische keuring blijkt dat er significante gebreken zijn.

 

Overschrijven van het kentekenbewijs

Het is verplicht om het kenteken van een voertuig over te schrijven van de naam van de verkoper op de naam van de koper wanneer deze verkocht wordt. Dit moet gebeuren door de koper. Een kenteken kan overgeschreven worden bij een kentekenloket, RDW-balie of -keuringsstation. Het is ook mogelijk online een kenteken over te schrijven via de website van de RDW (voor een zakelijke overschrijving: deze website). Nadat het kenteken overgeschreven is, ontvangt de koper een vrijwaringsbewijs. Dit is een document dat bevestigt dat het kenteken van een verkocht voertuig niet langer op naam staat van de verkoper. De koper ontvangt het vrijwarinsbewijs na overschrijving en dient dit te overhandigen aan de verkoper.

 

Hoe dit document te gebruiken

In de overeenkomst dienen de volgende dingen opgenomen worden:

  • De gegevens van de koper en de verkoper;
  • De specificaties van het voertuig (merk, type, kenteken en bouwjaar);
  • Een omschrijving van de staat van het voertuig;
  • Of het voertuig technisch gekeurd is (of wordt);
  • De koopprijs en betalingsvoorwaarden;
  • De voorwaarden voor levering en overdracht;
  • Een eventueel eigendomsvoorbehoud;
  • Eventuele algemene voorwaarden.

Vervolgens dient de overeenkomst ondertekend te worden door beide partijen. Indien de overeenkomst ondertekend wordt door een vertegenwoordiger binnen een onderneming, is het belangrijk dat deze persoon bevoegd is om de rechtspersoon te vertegenwoordigen. Vaak ligt de vertegenwoordigingsbevoegdheid bij het bestuur, maar soms zijn andere entiteiten, zoals individuele bestuurders of derden (bijvoorbeeld aandeelhouders of commissarissen) ook bevoegd de rechtspersoon te vertegenwoordigen. Dit staat dan vaak in de statuten vermeld. Verder is het belangrijk dat beide partijen een kopie van de (ondertekende) overeenkomst in handen krijgen en dat eventuele bijlagen (bijvoorbeeld algemene voorwaarden, keuringsrapport of APK-rapport) bij de overeenkomst worden gevoegd.

Ook is het van belang dat het kenteken van de naam van de verkoper op de naam van de koper overgeschreven wordt bij een kentekenloket, RDW-balie of -keuringsstation of online via de website van het RDW. Na het overschrijven van het kenteken ontvangt de koper een vrijwaringsbewijs, een document dat bevestigt dat het voertuig niet langer op naam van de verkoper staat, en de koper moet dit bewijs aan de verkoper overhandigen.

Wanneer de koper officieel eigenaar is van het voertuig, is het verplicht om het voertuig tegen wettelijke aansprakelijkheid te verzekeren. Voor de afleveringsdatum moeten de gegevens van het voertuig aan een verzekeringsmaatschappij worden doorgegeven.

 

Toepasselijk recht

Burgerlijk Wetboek, Boek 3

Burgerlijk Wetboek, Boek 7

Wet aansprakelijkheidsverzekering motorruituigen

 

Het model bewerken

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen