Sponsorovereenkomst Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afdrukken

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afdrukken

Sponsorovereenkomst

Laatste revisie Laatste revisie 01-05-2024
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte3 tot 4 pagina's
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 01-05-2024

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 3 tot 4 pagina's

Het model invullen

https://www.wonder.legal/nl/modele/schenkingsovereenkomstDeze Sponsorovereenkomst is geschikt voor het aangaan van een samenwerking tussen een sponsor en een begunstigde (gesponsorde) partij. De overeenkomst bepaalt onder welke voorwaarden de sponsor bereid is ondersteuning te verlenen aan de begunstigde en welke prestaties hier tegen over staan. Deze overeenkomst is geschikt voor diverse vormen van sponsoring, waaronder voor sportverenigingen en (sport)evenementen.

 

De verplichtingen van de sponsor

Een sponsorovereenkomst regelt de voorwaarden waaronder een sponsor financiële steun, diensten of goederen verleent aan een gesponsorde partij in ruil voor exposure, reclame of andere voordelen. Het belangrijkste aspect van een sponsorovereenkomst zijn dan ook de verplichtingen van de sponsor en de begunstigde jegens elkaar.

De meest gebruikelijke steun die de sponsor aan de begunstigde levert is financiële steun. Deze steun kan worden gebruikt voor diverse doeleinden, zoals het financieren van trainingen, infrastructuurverbeteringen, of andere operationele kosten. Steun hoeft echter niet altijd van financiële aard te zijn. Zo kan de steun ook van materiële aard zijn, zoals de levering (al dan niet in bruikleen) van goederen zoals sportuitrusting of voedingsmiddelen. Verder kan de sponsor de begunstigde bijvoorbeeld steunen door het verlenen van diensten, zoals organisatorische ondersteuning.

 

De verplichtingen van de begunstigde

In ruil voor deze steun verleent de begunstigde tegenprestaties aan de sponsor. De meest gebruikelijke tegenprestatie is dat de sponsor de communicatiemiddelen van de begunstigde mag gebruiken voor de promotie van zijn naam, goederen en/of diensten. Een ondernemer die een lokale voetbalclub sponsort, mag dan bijvoorbeeld zijn logo en slogan plaatsten op de reclameborden langs het veld en wordt vermeld in de nieuwsbrief en op de website van de club. Er zijn echter ook andere sponsorrechten die de begunstigde aan de sponsor kan verlenen zoals het leveren van kaartjes voor het evenement of het exclusieve recht voor de sponsor om bij het evenement zijn goederen te verkopen.

In alle gevallen is het verstandig voor de partijen om alle afspraken duidelijk vast te leggen in een sponsorovereenkomst, zodat er later weinig ruimte is voor discussie over de voorwaarden van de sponsoring. Als een van de partijen de overeenkomst schendt, kan de andere partij juridische stappen ondernemen om zijn rechten te beschermen.

Bij sponsoring moet er een tegenprestatie staan tegenover de geleverde steun door de sponsor. Als er geen sprake is van een tegenprestatie is er sprake van een gift, en zijn er andere regels van toepassing.

 

Check de regels!

In de sportwereld zijn er vaak strikte interne regels en bondsreglementen op het gebied van sponsoring die van toepassing zijn en waar kennis van moet worden genomen. Als een sportvereniging lid is van een bond is het belangrijk om te verifiëren of de voorgestelde sponsoring in lijn is met bestuursbesluiten, reglementen en statuten.

Indien de sponsoring een vereniging betreft, is het in het met name van belang om te checken of de statuten beperkingen stellen aan het aangaan van sponsorovereenkomsten. Zo kan het bijvoorbeeld verplicht zijn de goedkeuring van de algemene ledenvergadering te verkrijgen voor het aangaan van een sponsorovereenkomst.

Verder zijn er ook regels omtrent wat er wel en niet gesponsord mag worden. Sponsoring door bijvoorbeeld tabaks- of sigarettenmerken is verboden, en sponsoring door merken die alcohol verkopen of gokbedrijven is aan strenge regels onderworpen.

 

Geschillenbeslechting

Sportverenigingen die aangesloten zijn bij een sportbond die erkend is door het Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF) kunnen ingeval van geschillen betreffende de sponsoring bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR) terecht. Dit instituut heeft een (civielrechtelijke) kamer voor geschillen die voortvloeien uit overeenkomsten. Deze kamer sportsponsoring van het ISR kan sponsorgeschillen behandelen voor alle bij de NOC*NSF aangesloten bonden en hun verenigingen en individuele leden. Dit is vaak het geval voor georganiseerde sportverenigingen die deelnemen aan officiële competities en evenementen onder de vlag van een erkende sportbond.

 

Hoe dit document te gebruiken

In de overeenkomst dienen de volgende zaken opgenomen te worden:

  • De gegevens van de sponsor en de begunstigde;
  • Een beschrijving van de steun van de sponsor;
  • Een beschrijving van de tegenprestaties van de begunstigde;
  • De looptijd van de overeenkomst;
  • Eventuele situaties waardoor de overeenkomst opzegbaar wordt;
  • Een vermelding van lopende sponsorovereenkomsten van de begunstigde met derden.

Vervolgens dient de overeenkomst door beide partijen ondertekend te worden. Indien de overeenkomst ondertekend wordt door een vertegenwoordiger binnen een rechtspersoon, is het belangrijk dat deze persoon bevoegd is om de rechtspersoon te vertegenwoordigen. Vaak ligt de vertegenwoordigingsbevoegdheid bij het bestuur, maar soms zijn andere entiteiten, zoals individuele bestuurders of derden (bijvoorbeeld aandeelhouders of commissarissen), ook bevoegd om de rechtspersoon te vertegenwoordigen. Dit staat vaak in de statuten vermeld. Indien is aangegeven dat een beschrijving van de tegenprestaties van de begunstigde jegens de sponsor als bijlage wordt toegevoegd, dient dit ook daadwerkelijk te gebeuren.

Verder is het belangrijk dat beide partijen een kopie van de (ondertekende) overeenkomst in handen krijgen.

 

Toepasselijk recht

 

Het model bewerken

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen