Distributieovereenkomst Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afdrukken

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afdrukken

Distributieovereenkomst

Laatste revisie Laatste revisie 26-04-2024
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte5 tot 7 pagina's
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 26-04-2024

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 5 tot 7 pagina's

Het model invullen

Wat is een distributieovereenkomst?

Een distributieovereenkomst is een overeenkomst waarbij een leverancier producten en/of diensten levert aan een distributeur, en de distributeur de producten/diensten doorverkoopt. De distributeur koopt producten en/of diensten van de leverancier op, en verkoopt deze in eigen naam aan de afnemers. De leverancier zal dus geen deel uitmaken van de overeenkomst die tussen de distributeur en de afnemer wordt gesloten. De doorverkoop van de producten vindt vaak plaats in een afgesproken gebied. Deze overeenkomst is enkel van toepassing op een distributieovereenkomst binnen Nederland en waarop het kartelverbod niet van toepassing is.


Wat is het verschil tussen een distributieovereenkomst en een agentuurovereenkomst?

Bij een distributieovereenkomst koopt een distributeur de producten van een leverancier om deze vervolgens door te verkopen. Bij een agentuurovereenkomst handelt een handelsagent enkel als bemiddelaar bij het samenbrengen van een principaal en de klant. De handelsagent maakt dan ook geen deel uit van de koopovereenkomst die uiteindelijk met de klant wordt gesloten.


Wat is "exclusieve distributie" en "exclusieve afname" in een distributieovereenkomst?

In een distributieovereenkomst kan een bepaling met betrekking tot exclusieve distributie opgenomen worden. Dit houdt in dat de distributeur de enige is die de producten en/of diensten van de leverancier verkoopt in het bepaalde gebied. De leverancier mag dan geen andere distributeurs of vertegenwoordigers aanwijzen om in dat gebied de producten en/of diensten te verkopen, en ook zelf mag de leverancier dit niet doen.

Ook kan een bepaling met betrekking tot exclusieve afname opgenomen worden. Dit houdt in dat de distributeur de producten en/of diensten die hij verkoopt, enkel afneemt bij de leverancier, en niet bij andere leveranciers mag afnemen.

Er kan tevens een minimale afname worden opgenomen in de overeenkomst. Bij een minimale afname heeft de distributeur de verplichting om iedere bepaalde periode voor minstens een bepaald bedrag producten en/of diensten bij de leverancier af te nemen.


Wat is niet toegestaan in een distributieovereenkomst?

Bij distributieovereenkomsten dient rekening gehouden te worden met de mededingingswetgeving. Deze wetgeving zorgt ervoor dat de concurrentie tussen ondernemingen eerlijk blijft. Bepaalde afspraken die de concurrentie tussen ondernemingen beperken, zijn verboden om in distributieovereenkomsten op te nemen. Dit wordt ook wel het kartelverbod genoemd.

Voor distributieovereenkomsten die niet grensoverschrijdend zijn, en dus niet buiten Nederland plaatsvinden, bestaat de bagatelvrijstelling van het kartelverbod. Deze uitzondering houdt in dat indien bij de mededingingsbeperkende afspraken maximaal 8 ondernemingen betrokken zijn en de ondernemingen een gezamenlijke jaaromzet hadden, in het voorgaande jaar, van maximaal €5.500.000 in het geval van goederen of €1.100.000 in alle andere gevallen, het kartelverbod niet van toepassing is. Voor meer informatie over de toepasselijkheid en soorten beperkingen in het kader van het kartelverbod kan de website van de Rijksoverheid geraadpleegd worden.

Indien de bovenstaande uitzonderingsgevallen niet van toepassing zijn, kunnen sommige bepalingen in de distributieovereenkomst in strijd met het kartelverbod zijn. De ACM (Autoriteit Consument & Markt) binnen Nederland, en de Europese Commissie binnen Europa, houden hier toezicht op. Wanneer er voldoende bewijs is van een schending, kunnen bepalingen nietig worden verklaard, of de hele overeenkomst kan dan nietig worden verklaard. Daarnaast kan een boete opgelegd worden aan de betrokken ondernemingen, welke kan oplopen tot 40% van de totale omzet. Ook kan een onderneming die door de schending schade heeft opgelopen, een schadevergoeding eisen.

Andere ondernemingen, of ondernemingen zelf, kunnen een vermoedelijke schending van het mededingingsrecht aangeven bij het ACM of bij de rechter, op de website van het ACM staat uitgelegd hoe deze procedure werkt.


Wat kan de duur van een distributieovereenkomst zijn?

Een distributieovereenkomst kan voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd worden afgesloten. Als de overeenkomst voor bepaalde tijd wordt afgesloten, eindigt deze na het verstrijken van de looptijd van de overeenkomst of, indien van toepassing, na opzegging met inachtneming van de opzegtermijn. Een distributieovereenkomst voor onbepaalde tijd eindigt als deze als deze wordt opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn.

Als er wordt opgezegd, moet meestal de opzegtermijn uit de overeenkomst worden gevolgd. Soms kan deze opzegtermijn echter te kort zijn volgens de regels van redelijkheid en billijkheid. Over het algemeen geldt dat hoe langer de overeenkomst duurt, hoe langer de opzegtermijn moet zijn. Als er in een distributieovereenkomst geen opzegtermijn staat, moet de opzeggende partij een redelijke opzegtermijn hanteren. Wat een redelijke termijn is, verschilt per geval. Daarbij spelen of de partij die de overeenkomst opzegt een schadevergoeding aan de andere partij heeft aangeboden, en de looptijd van de overeenkomst een rol.


Wat moet er gedaan worden nadat een distributieovereenkomst is opgesteld?

Na het opstellen van de distributieovereenkomst dienen de leverancier en de distributeur deze te ondertekenen om de afspraken formeel te maken. Zowel de leverancier als de distributeur dienen een ondertekend exemplaar van de overeenkomst te bewaren voor hun administratie. De overeenkomst dient als bewijs van de afspraken en kan worden gebruikt om geschillen op te lossen mochten die ontstaan. Daarnaast is het belangrijk de afspraken na te komen zoals vastgelegd in de overeenkomst. Ook is het belangrijk dat alle relevante bijlagen aan de overeenkomst worden toegevoegd.


Welke documenten moeten als bijlage bij een distributieovereenkomst worden toegevoegd?

Indien van toepassing, dient als bijlage te worden toegevoegd:

  • een specificatie van de producten en/of diensten van de leverancier die de distributeur gaat distribueren;
  • een specificatie van het werkgebied van de distributeur;
  • de afspraken tussen de partijen met betrekking tot de prijs die de distributeur aan de leverancier betaalt voor het afnemen van de producten en/of diensten;
  • de algemene voorwaarden van één of beide partijen.


Wat moet een distributieovereenkomst bevatten?

Een distributieovereenkomst de volgende informatie bevatten:

  • de producten en/of diensten die de leverancier zal doorverkopen;
  • het gebied waarin de distributeur werkzaam zal zijn;
  • exclusieve distributie, exclusieve afname en minimale afname;
  • concurrentiebeding (afspraken met betrekking tot concurrerende werkzaamheden tijdens en na de overeenkomst);
  • boetebeding (in het geval dat een afspraak uit de overeenkomst niet wordt nageleefd, kan een boete worden opgelegd).


Welke wetten zijn van toepassing op een distributieovereenkomst?

Op een distributieovereenkomst zijn Boek 6 Burgerlijk Wetboek en de Mededingingswet van toepassing.


Het model bewerken?

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen