Avstängning av arbetstagare Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Avstängning av arbetstagare

Senast ändrat Senast ändrat 2024-03-07
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek1 sida
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-03-07

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 1 sida

Fyll i mallen

En avstängning av en arbetstagare innebär att en anställd tas ur arbete under en period p.g.a. att hen betett sig olämpligt på arbetsplatsen. Avstängning kan bli aktuellt vid allvarliga händelser som kan riskera att arbetstagaren i fråga blir uppsagd eller avskedad. En arbetstagare kan i en sådan situation stängas av från arbete i väntan på beslut.


Vad är det för något?

En avstängning från arbete får endast förekomma då särskilda skäl föreligger. Exempel på vad som klassas som särskilda skäl är då utredning kring sexuella trakasserier pågår eller liknande. Innebörden av en avstängning är att arbetstagaren i fråga inte tillåts vistas på arbetsplatsen innan dess arbetsgivare fattat beslut i om någon disciplinär åtgärd ska följa, såsom uppsägning eller avskedande.


Hur fungerar det?

Om en arbetstagare på sannolika skäl misstänks för, eller är bevisligen skyldig till, grovt åsidosättande av sina skyldigheter gentemot arbetsgivaren kan hen stängas av från arbetet under tiden för att situationen blir utredd.

Finns kollektivavtal regleras ofta detaljerna kring hur en avstängning kan ske där. Vanligt är att bestämmelser kring både avstängning med lön och utan lön regleras. Vid en avstängning ska normalt lön fortlöpa men vid särskilt grova situationer, där t.ex. skäl för avskedande utreds, kan avstängning utan rätt till lön bli aktuellt. Finns inget kollektivavtal regleras möjligheten till avstängning av lag eller eventuellt i anställningsavtal.

Detta dokument upprättas ensidigt av arbetsgivaren och ska signeras av en behörig person på arbetsplatsen, förslagsvis arbetstagarens närmaste chef eller annan firmatecknare. När dokumentet är upprättat ska det överlämnas till arbetstagaren i fråga. Arbetstagaren anses avstängd från det datum som hen delgivits detta dokument om inte annat datum anges.

Det är att föredra om dokumentet upprättas i två exemplar så båda parter kan behålla var sitt.


Tillämplig lag

I 34 § lag (1982:80) om anställningsskydd stadgas att en arbetstagare kan bli avstängd om särskilda skäl föreligger. Ytterligare regler kring avstängning finns normalt i kollektivavtal.


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen