Policy för hantering av intressekonflikter Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Policy för hantering av intressekonflikter

Senast ändrat Senast ändrat 2024-03-24
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek2 till 3 sidor
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-03-24

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 2 till 3 sidor

Fyll i mallen

En policy för hantering av intressekonflikter upprättas av en arbetsgivare och fungerar som interna regler kring intressekonflikter på arbetsplatsen.


Vad är en intressekonflikt?

En intressekonflikt uppstår då två eller flera parters privata intressen, t.ex. affärsmässiga eller politiska, kolliderar med varandra. Det syftar på situationer där en person utnyttjar sin position och fattar beslut som medför drar personlig vinning på bekostnad av annans intresse. En intressekonflikt av sådant slag riskerar att påverka de inblandades integritet och angelägenheter negativt och kan i värsta fall leda till korruption. Genom att upprätta en policy kring intressekonflikter minskas risken för sådan negativ inverkan då berörda parter informeras hur dessa konflikter ska lösas innan de inträffar.

Exempel: Ett företag har en viss politisk inriktning som en anställd på företaget inte delar. Den anställde väljer att utföra sitt arbete efter eget intresse och i strid med företagets värdering. Detta kan påverka företaget negativt då trovärdigheten för vad företaget står för minskar. Det finns i denna situation en intressekonflikt mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.

Detta dokument kan användas vid intressekonflikter som uppstår hos ett företag. Det kan t.ex. vara mellan arbetsgivare och arbetstagare, företaget och dess kunder eller företaget och någon närstående till en arbetstagare.


Hur fungerar det?

En policy för hantering av intressekonflikter upprättas ensidigt av en arbetsgivare, det faller inom dennes arbetsledningsrätt. Arbetstagarna är skyldiga att följa vad som fastställs i policyn.

Av en policy för hantering av intressekonflikter bör det framgå vad en intressekonflikt är, vilka potentiella intressekonflikter som har identifierats, hur intressekonflikter ska undvikas samt hur de ska hanteras då de redan uppstått.

När policyn är upprättad ska samtliga parter som är berörda av innehållet meddelas. Policyn ska därefter finnas lättillgänglig på arbetsplatsen.


Tillämplig lag

Det finns ingen omfattande lagstiftning kring intressekonflikter. De regler som finns är begränsade och är endast tillämpliga på vissa sektorer och yrkesgrupper. Exempelvis regleras intressekonflikter något i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Det är dock endast finansiella institut som omfattas och reglerna är av allmän karaktär. Det ställs upp ett krav på att finansiella institut ska vidta åtgärder för att undvika intressekonflikter i sitt arbete men det specificeras inte ytterligare.

The International Chamber of Commerce (ICC) har upprättat en guide med riktlinjer för hur en policy för hantering av intressekonflikter kan upprättas och implementeras på arbetsplatsen, hur korruption kan motverkas samt hur uppstådda intressekonflikter bör lösas. Guiden grundas på regelverk, både internationella, regionala och nationella, samt affärsmässig praxis. Alla typer av företag kan använda sig av ICC:s guide.


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen