Överst på sidan
Policy för hantering av våld i nära relationer Fyll i mallen

Policy för hantering av våld i nära relationer

Senast ändrat
Senast ändrat 2023-03-31
Format
Format Word och PDF
Storlek
Storlek 3 till 4 sidor
Fyll i mallen

Information om mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2023-03-31

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 3 till 4 sidor

Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Policy för hantering av våld i nära relationer

En policy för hantering av våld i nära relationer upprättas av en arbetsgivare för att gälla som interna regler på arbetsplatsen. Policyn ska innehåller information kring hur våld i nära relationer eller misstanke om våld i nära relationer ska behandlas och bemötas på arbetsplatsen. Vad som avses är våld som uppstår gentemot någon på arbetsplatsen, oberoende anställningsform, utanför arbetsplatsen av någon i dennes närhet.


Definition av våld i nära relationer

Våld i nära relationer är ett stort problem i samhället, det drabbar både män och kvinnor även om mäns våld mot kvinnor är ett betydligt större problem. Våld kan antingen fysiskt eller psykiskt och ta form på flera olika sätt.

Våld i nära relationer kan till att börja med röra sig om brottsliga handlingar såsom fysiskt våld eller sexuella övergrepp. Exempel på fysisk våld är slag, strypgrepp, sparkar och knivstick. Exempel på sexuella övergrepp är tvång till att utföra sexuella handlingar, sexuella trakasserier eller användning av ett sexuellt kränkande språk. Även handlingar som inte definieras som brott kan klassas som våld då det ändå kan skapa en utsatthet. Det kan t.ex. röra sig om ekonomiskt utnyttjande, nedsättande kommentarer eller isolering från familj och vänner.

Psykisk våld är lika allvarligt som fysisk våld och kan tas i uttryck genom t.ex. nedsättande kommentarer, hot, förlöjliganden eller försummelse. Med försummelse förstås t.ex. att en person underlåts att få behövlig hjälp med mat eller hygien.


Hur fungerar det?

En arbetsgivare har ingen skyldighet att upprätta en policy för hantering av våld i nära relationer, och heller ingen skyldighet att att hjälpa till vid en situation där någon av ens anställda blir utsatt för denna typ av våld. Då det är ett utbrett problem i samhället och de flesta arbetsgivare värnar om sina anställdas hälsa är det dock inte helt ovanligt att denna typ av policy ändå upprättas.

Det är arbetsgivaren som ensidigt upprättar samtliga policys som ska gälla på arbetsplatsen och samtliga anställda är skyldiga att rätta sig efter vad som bestäms i dessa. Det faller inom arbetsgivare bestämmanderätt att leda verksamheten och upprättande av policys faller in här.

En policy fungerar som ett internt regelverk och ska innehålla riktlinjer kring hur olika situationer ska hanteras. I en policy för hantering av våld i nära relationer bör det först och främst definieras vad som omfattas av våld i nära relationer. Vidare bör det framgå vilka skyldigheter som läggs på arbetsgivaren och de anställda gällande hur en situation där misstanke, eller vetskap, om att det förekommer våld i nära relation hos någon på arbetsplatsen ska hanteras. Ansvaret kan se olika ut för arbetsgivaren i sig, anställda och chefer och det bör preciseras vilket ansvar som läggs på vem.

Har arbetsgivaren för avsikt att utbilda sina anställda, i syfte att minska risken för att dessa utöver våld i sina nära relationer, bör det framgå hur sådan utbildning ska gå till.

När policyn är upprättad ska den finnas lättillgänglig för samtliga på arbetsplatsen och samtliga bör informeras om att en ny policy har införts. Policyn blir gällande direkt och samtliga på arbetsplatsen i fråga blir skyldiga att följa den. För att i framtiden försäkra sig om att policyn är relevant bör regelbundna uppdateringar genomföras.


Tillämplig lag

Det finns ingen lag som reglerar hur en policy för våld i nära relationer ska upprättas utan det är upp till varje arbetsgivare att själv utforma. Regler gällande brott återfinns däremot i brottsbalken (1962:700).

Att arbetsgivaren har bestämmanderätt är en allmän rättsprincip och ska följas även om den inte uttryckligen framgår av lag.


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen