Rehabiliteringsplan Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Rehabiliteringsplan

Senast ändrat Senast ändrat 2024-04-07
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek1 till 2 sidor
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-04-07

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 1 till 2 sidor

Fyll i mallen

En rehabiliteringsplan upprättas av en arbetsgivare tillsammans med en sjuk eller skadad arbetstagare. Arbetsgivare har rehabiliteringsansvar för sina anställda vilket innebär att de har en skyldighet att rehabilitera en anställd som är sjuk eller skadad. Syftet med rehabiliteringsansvaret är att bereda arbetstagaren i fråga inför återgång i arbetet.

Har arbetstagaren som skadats eller drabbats av en sjukdom möjlighet att arbeta hemifrån kan ett avtal om distansarbete upprättas vid sidan av rehaniliteringsplanen. För att undvika att skador eller sjukdom uppstår på arbetsplatsen till följd av diskriminering kan även en diskrimineringspolicy upprättas.


Vad är det för något?

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar är långtgående och aktualiseras när en arbetstagare inte kan fullgöra sina skyldigheter i sitt anställningsavtal p.g.a. sjukdom eller skada. För arbetstagare som varit frånvarande från arbetet i minst 30 dagar och kan förväntas vara det i mer än 60 dagar ska en rehabiliteringsplan upprättas.

En rehabiliteringsplan ska fungera som ett stöd för både arbetstagaren och arbetsgivaren i rehabiliteringsarbetet.


Hur fungerar det?

Det finns inga formkrav för hur en rehabiliteringsplan ska se ut men den bör utformas på ett sätt som gör det lätt att följa upp rehabiliteringsarbetet. Det bör vidare framgå orsaken till varför rehabilitering behövs, vilka åtgärder som behöver vidtas, vilka eventuella åtgärder som redan gjorts, hur prognosen för återgång i arbetet ser ut samt hur möjligheterna till deltidsarbete eller anpassade arbetsuppgifter ser ut.

Vilka rehabiliteringsåtgärder som kan bli aktuella ska bedömas i varje enskilt fall utefter bl.a. arbetsplatsens storlek, arbetsgivarens resurser och arbetstagarens egen medverkan.

När rehabiliteringsplanen är upprättad ska den signeras av båda parter som därefter bör behålla var sitt exemplar.


Tillämplig lag

Arbetsmiljölag (1977:1160)

Socialförsäkringsbalk (2010:110)


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen