Garantiavtal Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Garantiavtal

Senast ändrat Senast ändrat 2024-02-05
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek1 sida
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-02-05

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 1 sida

Fyll i mallen

Ett garantiavtal upprättas ofta i samband med ett köp och innebär ett löfte om reparation, återbetalning eller kompensation vid fel i en vara eller tjänst som köpts.


Vad är det för något?

En utfästelse om en garanti kan ges från en säljare till en köpare i samband med ett köp av vara eller tjänst. Att upprätta ett garantiavtal är frivilligt från säljarens sida och är alltså ingenting som kan krävas av köparen.

En garanti sträcker sig oftast längre, och är mer omfattande, än reglerna om fel i vara/tjänst som finns i köplagen, konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen. Ett garantiavtal innebär alltså ett förstärkt skydd för köparen.

En garanti kan antingen innebära att säljaren förbinder sig att reparera, återbetala eller ekonomisk kompensera köparen om fel uppstår i det som köpts. Stämmer varan/tjänsten inte överens med vad som överenskommits finns ett fel.

En garanti kan gälla i flera år men det är upp till säljaren att bestämma.


Hur fungerar det?

Ett garantiavtal upprättas mellan en köpare och en säljare men det är säljaren som har makten över hur omfattande garantiutfästelsen ska vara. Accepterar köparen inte vad som framgår av avtalet kan hen försöka förhandla sig till bättre villkor men får annars avstå köpet.

Av avtalet ska det bl.a. framgå information till parterna, vad som har köpts, d.v.s. vilken vara/tjänst som omfattas av garantin, vilket pris som har betalats, hur omfattande garantin är och vad som händer vid avtalsbrott.

När avtalet är upprättas bör det signeras av båda parter. Om garantiavtalet är en bilaga till ett köpeavtal är signatur inget krav, även om det är att föredra. Vid en sådan situation är det viktigt att säkerställa att garantin nämns i köpeavtalet för att undvika tvist.


Tillämplig lag

Det finns ingen tvingande lag om garanti utan det är valfritt för företag att bestämma om en garanti ska erbjudas.

För avtalet i sig gäller de allmänna reglerna i lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område.


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen