Joint venture-avtal Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Joint venture-avtal

Senast ändrat Senast ändrat 2024-02-26
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek3 till 5 sidor
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-02-26

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 3 till 5 sidor

Fyll i mallen

Joint Venture är en samarbetsform där flera parter går ihop för att uppnå ett gemensamt mål eller syfte. Ett joint venture-avtal kan antingen upprättas endast som ett samarbete eller så kan avtalet förkroppligas av att ett joint venture-bolag upprättas, d.v.s. ett bolag som bildats av flera företag i syfte att samarbeta kring något. Bildas ett aktiebolag ska interna regler för bolaget fastställas i en bolagsordning, som ska upprättas vid sidan av detta avtal.


Vad är det för något?

Joint venture innebär ett avtalsreglerat samarbete mellan två eller flera parter som bedriver verksamhet. Med joint-venture förstås ett delat risktagande och det är därför många gånger ett effektivt och ekonomiskt fördelaktigt sätt att bedriva verksamhet på. Genom att gå ihop flera stycken för ett gemensamt mål kan varje part få ned sina kostnader samt minska sina risker.

Önskas ett samarbeta ingås utan ett delat risktagande kan ett samarbetsavtal upprättas i stället.

I ett joint venture-bolag har parterna ett gemensamt inflytande över bolaget, villkoren för detta ska preciseras i avtal, vilket även gäller för joint-venture som endast gäller ett samarbete och inte en bolagsform.


Hur fungerar det?

Joint-venture avtal upprättas huvudsakligen mellan företag och av avtalet ska samtliga villkor för samarbetet framgå. Även om parterna har ett gemensamt mål är det viktigt att vara noggrann vid upprättandet av avtalet för att undvika framtida tvist. Ett joint venture-avtal upprättas ofta för en begränsad tid eller ett specifikt projekt.

Ett Joint venture-avtal kan antingen upprättas som ett separat avtal mellan två eller flera skilda parter eller som ett samarbetsavtal för ett joint venture-bolag. Ett joint venture-bolag är ofta ett aktiebolag även om det är möjligt att upprätta det i en annan bolagsform.

Av avtalet ska det framgå vilka parterna är samt deras skyldigheter och ansvar. Det bör vidare framgå hur parternas resurser, såsom pengar, anställda och utrustning ska fördelas. Ska sekretess gälla mellan parterna bör detta regleras och även hur avtalsbrott ska hanteras. När avtalet är upprättat ska det signeras av samtliga parter och var part bör därefter behålla var sitt exemplar.


Tillämplig lag

Begreppet "Joint venture" är inte definierat i svensk lag och det finns heller ingen speciallagstiftning som reglerar området. De regler som är tillämpliga är de allmänna bestämmelserna i avtalslagen. Vidare är associationsrättsliga regler tillämpliga även då samarbetet är helt och hållet avtalsstyrt utan ett upprättat joint venture-bolag. Vid sådana fall är de associationsrättsliga reglerna som gäller för enkla bolag tillämpliga.

Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område.

Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag.

Aktiebolagslag (2005:551).


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen