Kommissionsavtal Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Kommissionsavtal

Senast ändrat Senast ändrat 2024-03-10
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek5 till 8 sidor
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-03-10

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 5 till 8 sidor

Fyll i mallen

Ett kommissionsavtal är en typ av distributionsavtal och innebär en affärsförbindelse mellan två parter där en kommissionär säljer eller köper, där det första är betydligt vanligare, varor i eget namn men för en kommittents räkning. Med varor förstås lös egendom, d.v.s. all egendom som inte räknas som fast egendom. Som fast egendom räknas jord. Kommissionären fungerar som en mellanhand mellan mellan kommittenten och en utomstående part, d.v.s. en tredje man som antingen vill köpa eller sälja egendom. Utåt sett framstår det som att kommissionären säljer/köper sina egna varor och i de flesta fall är den tredje mannen inte medveten om det bakomliggande affärsförhållandet. Ett kommissionsavtal innebär en typ av uppdrag där kommissionären arbetar för kommittenten mot ersättning. Ersättningen utgår helt eller i största del i provision utefter prestation. Parterna i detta avtal kan antingen vara privatpersoner, d.v.s. fysiska personer, eller företag, d.v.s. juridiska personer.

Detta avtal ska inte förväxlas med ett agentavtal eller ett återförsäljaravtal, som är andra typer av distributionsavtal. Vad som skiljer avtalen åt är framförallt vilken risk som läggs på "uppdragstagaren" samt om en affär med tredje man görs i eget eller annans namn.

Ett återförsäljaravtal skiljer sig från ett kommessionsavtal på så sätt att en återförsäljare säljer varor i eget namn för egen räkning. En återförsäljare köper alltså varor och säljer de vidare. Ett agentavtal är mer likt ett kommissionsavtal än ett återförsäljaravtal i och med att risken för varorna inte går över från ägaren. Vid både ett agent- och kommissionsförhållande säljs eller köps varor för annans räkning, skillnaden ligger i att en agent gör det i annans namn medan en kommissionär gör det i eget namn.

För att en affärsförbindelse ska klassas som ett kommissionsförhållande ska kommissionären ha rätt att returnera varor som inte sålts. Vidare ska kommittenten ha ett resultatintresse framförallt beträffande priset då en försäljning sker till slutkund.


Hur fungerar det?

Ett kommissionsavtal upprättas gemensamt mellan en kommissionär och en kommittent. Av avtalet ska samtliga villkor för affärsförbindelsen framgå. Viktigt är t.ex. att information till parterna framgår samt vad som förväntas av parterna. Vidare ska avtalsperioden framgå, den kan antingen sträcka sig över en bestämd tid eller tillsvidare. Ett avtal som löper på bestämd tid upphör att gälla vid ett förbestämt datum. Ett avtal som i stället löper tillsvidare måste sägas upp för att upphöra att gälla och avtalet löper ut efter en uppsägningtid har beaktas. Uppsägningstiden är den period som avtalet forsätter gälla efter att en av parterna meddelat den andra om att avtalet önskas frånträdas.

Det ska i avtalet vidare fastställas vilken ersättning som ska utgå till kommissionären samt betalningsvillkor. Ska parterna vara bundna av sekretess, d.v.s. vara förbjudna att dela konfidentiell information om varandra med någon utomstående ska detta framgå. Detsamma gäller om parterna, eller någon av dem, ska vara bundna av ett konkurrensförbud. Om kommissionären t.ex. endast tillåts sälja varor för kommittentens räkning ska alltså en konkurrensklausul inkluderas. Föredrar parterna att i stället reglera detta separat kan ett sekretessavtal och/eller ett konkurrensavtal upprättas parallellt med detta avtal.

Ska speciella villkor gälla för att en försäljning ska tillåtas är det viktigt att dessa framgår. Det kan t.ex. ställas upp villkor om en minsta volym som en kund måste köpa eller ett minsta belopp som kommissionären inte får gå under vid en försäljning. Ska det ställas upp krav på att egendomen som kommer i kommissionärens besittning under avtalsperioden är försäkrad ska även villkoren för detta inkluderas. För att undvika tvist är det slutligen viktigt att reglera hur ett avtalsbrott ska hanteras, d.v.s. en situation där någon av parterna bryter mot vad som framgår av avtalet.

När avtalet är upprättat ska det signeras av båda parterna och var part bör därefter behålla var sitt exemplar.


Tillämplig lag

Regler beträffande kommissionsavtal finns i kommissionslagen (2009:865). Lagen är dock i många fall dispositiv vilket innebär att avtalsvillkor har företräde framför vad som framgår i lag. Är det dock en konsument som är kommittent och ett företag som är kommissionär gäller detta endast om avtalsvillkoren är mer fördelaktiga för konsumenten. Ett avtalsvillkor som inskränker konsumentens rättigheter enligt lag är ogiltigt vilket innebär att lagen i dessa fall får företräde.

Ytterligare bestämmelser rörande konsumentförhållanden återfinns i konsumentköplagen (1990:932)


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen