Powrót do góry
Porozumienie o przyznaniu pracy na część etatu podczas Koronawirusa/COVID-19/2019-CoV Wypełnij wzór

Porozumienie o przyznaniu pracy na część etatu podczas Koronawirusa/COVID-19/2019-CoV

Ostatnia wersja
Ostatnia wersja 07.05.2020
Formaty
Formaty Word i PDF
Ilość stron
Ilość stron 2-3 strony
Wypełnij wzór

Informacje na temat wzoru

Ostatnia wersja: 07.05.2020

Rozmiar: 2-3 strony

Dostępne formaty: Word i PDF

Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Porozumienie o przyznaniu pracy na część etatu podczas Koronawirusa/COVID-19/2019-CoV

Przyznanie pracy na część etatu podczas trwania epidemii spowodowanej koronawirusem (COVID-19) to porozumienie, sporządzone przez pracodawcę, czasowo zmieniające wymiar czasu pracy pracownika na inny wymiar czasu, niż zwykle np. pół etatu, 4/5 etatu itd. Pracownik w okresie epidemii może mieć bowiem dodatkowe zobowiązania rodzinne związane np. z koniecznością opieki nad swoim dzieckiem, gdy szkoły są zamknięte lub koniecznością sprawowania opieki nad bliską osobą schorowaną, która w wyniku ogłoszenia stanu epidemii, utraciła regularną opiekę. Niniejsze porozumienie może być sporządzone w następstwie złożonego przez pracownika wniosku złożonego przez pracownika o udzielenie mu możliwości pracy na pół etatu na czas trwania stanu epidemii albo z inicjatywy pracodawcy.


Dofinansowanie dla Pracodawcy:

Ustawa z 31 marca 2020 r. (tzw. "tarcza antykryzysowa") zakłada, że Pracodawca, może wnosić o przyznanie dofinansowania z FGŚP (Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) po obniżeniu czasu pracy Pracownika o 20% (nie więcej niż do pół etatu) w wyniku spadku obrotów:

  • nie mniej niż o 15% - liczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego;
  • nie mniej niż o 25% - liczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego;

pod warunkiem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż wynagrodzenie minimalne z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Dofinansowywanie ze środków FGŚP może nastąpić do wysokości połowy wynagrodzenia wynikającego z obniżonego wymiaru pracy, jednak nie więcej 2.079,43 zł. Możliwe jest pokrycie przez FGŚP składek na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń, co w sumie oznacza dofinansowanie w łącznej wysokości 2.452,27 zł na Pracownika. Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników wynoszących ponad 15.595,74 zł.

Pracodawca może również zdecydować o przyznaniu pracownikowi pracy zdalnej albo odebrać od pracownika oświadczenie o konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do lat 8, co oznacza że pracownik będzie nieobecny w pracy celem sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w którym to okresie będzie otrzymywał specjalny zasiłek opiekuńczy.

Jak korzystać z dokumentu?

Porozumienie zawiera dane osobowe stron oraz zapis o zmianie wymiaru czasu pracy, dniu rozpoczęcia, możliwości przywrócenia zwykłego czasu pracy przez pracodawcę oraz zakończenia czasowej zmiany wymiaru czasu pracy.

Porozumienie należy wypełnić, wydrukować i przeczytać ze zrozumieniem. Powinno zostać podpisane przez obie strony: pracownika i pracodawcę. Każda strona powinna uzyskać jeden egzemplarz porozumienia i przechowywać je wraz z dokumentacją pracowniczą.

Podstawa prawna:

Czasowa zmiana wymiaru czasu pracy pracownika może być wprowadzona w wyniku dodatkowych obowiązków, jakie spadły na pracownika, w wyniku ogłoszenia stanu epidemii w Polsce, a także w wyniku spadku obrotów swojego przedsiębiorstwa, co wynika z art. 15g ust. 8 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 31 marca 2020 r. (Dz.U z 2020 r. poz. 568, ze zm.) tzw. "tarcza antykryzysowa".


Jak edytować wzór:

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór