Överst på sidan
Allmänt köpeavtal Fyll i mallen

Allmänt köpeavtal

Senast ändrat
Senast ändrat 2023-06-06
Format
Format Word och PDF
Storlek
Storlek 2 till 3 sidor
Fyll i mallen

Information om mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2023-06-06

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 2 till 3 sidor

Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Allmänt köpeavtal

Detta avtal kan användas för att ställa upp villkoren kring ett köp. Avtalet kan användas för de flesta köp av lös egendom och oberoende om parterna är privatpersoner eller företag.

Detta avtal kan användas vid köp av allt från elektronik och matvaror till verktyg och kläder, är det en bil eller ett husdjur som ska köpas ska dock specifika köpeavtal gällande bil respektive husdjur upprättas. Detsamma gäller vid köp av bostadsrätt, då ska i stället ett överlåtelseavtal som ska upprättas. Är det en tjänst som ska köpas är det ett serviceavtal som ska upprättas.

Detta avtal ska inte användas för kommersiella avtal som t.ex. återförsäljaravtal och agentavtal. Ett återförsäljaravtal ska upprättas mellan två företag då det ena företaget säljer produkter till det andra som sedan säljer vidare detta i eget namn. Ett agentavtal ska upprättas mellan två företag då det ena företaget, agenten, ska förmedla produkter i det andra företagets namn. Detta dokument omfattar inte dessa typer av affärsförbindelser utan endast enstaka köp.


Vad är lös egendom?

Lös egendom är all egendom som inte räknas som fast. Fast egendom utgör jord och delas in i fastigheter, detta dokument kan alltså användas för köp av all annan typ av egendom. Är det en fastighet som ska köpas ska i stället avtal om fastighetsköp användas.


Hur fungerar det?

Ett köpeavtal upprättas mellan köpare och säljare för att fastställa vad som faktiskt överenskommits. Det ställs inte upp något krav på skriftlighet men det är att föredra då framtida eventuella tvister till stor del kan undvikas.

Det bör av avtalet bl.a. framgå vilka parterna är, vad som har köpts, betalningsvillkor, parternas ansvar och vad som ska hända vid fel i vara eller annat avtalsbrott. När avtalet är upprättat ska det signeras av samtliga parter. Var part bör därefter behålla var sitt exemplar.

Beroende på om köpet utgör ett konsumentköp eller inte är parterna olika bundna av lag. Vid ett konsumentköp d.v.s. där köparen är en privatperson och säljaren ett företag, finns det betydligt mer regler att följa än i andra fall. Konsumenter har ett starkare rättsligt skydd än andra köpare då konsumentköplagen är tvingande till deras fördel. Avtal som strider mot denna lag på ett sätt som inskränker en konsuments rättigheter är därför ogiltiga. Gällande andra köp råder avtalsfrihet, vilket innebär att parterna fritt kan avtala om annat än vad som framgår av lag.


Tillämplig lag

Köplagen (1990:931) är tillämplig på köp där parterna är jämlika eller då ett företag köper en vara av en privatperson.

Konsumentköplagen (1990:932) är tillämplig på konsumentköp av varor, d.v.s. där en privatperson köper en vara av ett företag.


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen