Överst på sidan
Kallelse till extra föreningsstämma Fyll i mallen

Kallelse till extra föreningsstämma

Senast ändrat
Senast ändrat För 3 veckor sedan
Format
Format Word och PDF
Storlek
Storlek 1 sida
Fyll i mallen

Information om mallen

Senast ändratSenast ändrat: För 3 veckor sedan

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 1 sida

Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Kallelse till extra föreningsstämma

Alla föreningar måste en gång om året ha en årsstämma, d.v.s. ordinarie föreningsstämma. Där fattas viktiga beslut såsom vilka som ska sitta i styrelsen följande år. Även föreningens årsredovisning ska fastställas samt resultat- och balansräkning godkännas. Om styrelsen anser att ett ytterligt möte krävs under året kan det kallas till en extra föreningsstämma. Även då en förenings revisor eller minst en tiondel av samtliga röstberättigade, eller det mindre antal som framgår av stadgarna (föreningens interna regelverk), skriftligen begär att något ärende ska behandlas ska styrelsen kalla till extra föreningsstämma.

Detta dokument kan användas för att kalla föreningsmedlemmar till en extra föreningsstämma. Ska en årsstämma hållas i en förening ska i stället en specifik kallelse för detta skickas ut. Är det ett aktiebolag som antingen ska kalla till årsstämma eller extra bolagsstämma ska specifika kallelser för detta upprättas.


Vad är det för något?

Föreningsstämman är en förenings högsta beslutsfattande organ. En kallelse till extra bolagsstämma kan förklaras som en inbjudan till ett extra möte i föreningen, d.v.s. utöver de möten som ska genomföras enligt stadgarna.

Samtliga föreningsmedlemmar ska kallas och har rätt att delta i en extra föreningsstämma.


Skillnaden mellan ordinarie föreningsstämma och extra föreningsstämma

Skillnaden mellan en ordinarie föreningsstämma och en extra föreningsstämma är främst vad som tas upp på mötet. En ordinarie föreningsstämma brukar i regel besluta om fastställande av resultat- och balansräkning, ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktören samt åtgärder med anledning av vinst och förlust. På en extra bolagsstämma kan i stället beslut fattas om t.ex. ändring av stadgarna eller vinstutdelning.

En ordinarie föreningsstämma ska vidare endast hållas en gång per år, om inte annat framgår av stadgarna, medan en extra bolagsstämma kan hållas flera gånger per år om så behövs.


Hur fungerar det?

Kallelse till en extra bolagsstämma ska utfärdas på det sätt som framgår av stadgarna och skickas till samtliga medlemmar i föreningen. Kallelsen ska skickas ut tidigast sex veckor och senast två veckor före bolagsstämman.

Ska en fråga om ändring av stadgarna, likvidation, om att föreningen ska gå upp i en annan juridisk person eller förenklad avveckling behandlas på den extra föreningsstämman ska kallelse dock senast skickas ut fyra veckor i förväg, om inte annat framgår av stadgarna. Kallelse får dock senast ske två veckor före den extra föreningsstämman.

En kallelse till extra föreningsstämma ska innehålla tid och plats för stämman samt förslag på dagordning. Det är viktigt att samtliga ärenden som ska tas upp på den extra föreningsstämman framgår av kallelsen. Ärenden som inte inkluderas i kallelsen får inte tas upp under stämman.

Det är styrelsen som bär ansvaret för att medlemmarna kallas till samtliga föreningsstämmor. Skulle kallelsen ske på fel sätt får föreningsstämman i de flesta fall inte besluta i frågor som rör de medlemmar som påverkas av felet utan deras samtycke.


Tillämplig lag

Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen